Поправки до проекту Виборчого кодексу України, реєстр. №3112-1

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики та правосуддя

Князевичу Р.П.

Пропозиції до Проекту Виборчого кодексу
України (реєстр. №3112-1 від 02.10.2015)

Шановний Руслане Петровичу !

Верховною Радою України 07.11.2017 прийнято за основу Проект Виборчого кодексу України, реєстр. №3112-1 від 02.10.2015.

На підставі статті 93 Конституції України та відповідно до статей 89 і 116 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо наступні пропозиції та поправки до вказаного законопроекту:

1.  До Книги Першої проекту:

1.1. Статтю 22 викласти у наступній редакції:

«Стаття 22. Виборчий процес

1. Виборчий процес – це здійснення суб’єктами, визначеними статтею 24 цього Кодексу, протягом встановленого цією статтею періоду часу процедур, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та оприлюднення їх результатів (далі – виборчих процедур).

2. Виборчий процес загальнонаціональних виборів здійснюється на всій території України та у закордонному виборчому окрузі. Виборчий процес відповідних місцевих виборів здійснюється на території Автономної Республіки Крим, області, району, сільської, селищної, міської громади, району в місті, села, селища, що входить до складу об’єднаної громади, відповідно.

3. Виборчий процес чергових загальнонаціональних виборів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування на відповідних виборах. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу чергових загальнонаціональних виборів не пізніше ніж за дев’яносто п’ять днів до дня голосування. Виборчий процес позачергових, повторних загальнонаціональних виборів починається з дня, наступного після дня офіційного опублікування рішення про їх призначення.

4. Виборчий процес чергових, позачергових, повторних, проміжних та перших місцевих виборів розпочинається за шістдесят днів до дня голосування на відповідних виборах. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів офіційно оголошує про початок виборчого процесу цих виборів не пізніше ніж за п’ять днів до дня його початку.

5. Виборчий процес завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного опублікування (оприлюднення) головною виборчою комісією результатів відповідних виборів.

6. Виборчий процес включає виконання таких основних виборчих процедур:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення тимчасових виборчих комісій та формування їх складу;

3) висування та реєстрація кандидатів;

4) проведення передвиборної агітації;

5) голосування виборців;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях;

7) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

8) припинення діяльності тимчасових виборчих комісій.

7. Виборчий процес може включати такі процедури:

1) утворення та уточнення меж територіальних округів;

2) уточнення меж виборчих дільниць та утворення тимчасових виборчих дільниць;

3) повторне голосування;

4) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування.

5) реєстрація прихильників партій та блоків для участі у праймеріз;

6) голосування на праймеріз;

7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування на праймеріз;

8) встановлення результатів праймеріз та їх офіційне оприлюднення;

9) реєстрація кандидатів у депутати;

10) реєстрація виборців для голосування у день виборів;

11) голосування у день виборів;

12) підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування у день виборів;

13) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

14) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

8. Виборчий процес включає інші виборчі процедури, передбачені цим Кодексом.

9. Процедури, передбачені пунктом 8 частини шостої та пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї статті, у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть здійснюватися поза строками виборчого процесу, встановленими частинами другою – четвертою цієї статті.»

1.2. Частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту:

«Норми статей книги першої даного Кодексу застосовуються лише у разі відсутності їх суперечності з нормами статей книги другої та третьої даного Кодексу.»

 1.3.  Статтю 129 викласти в такій редакції:

«Стаття 129. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;

3) складання списків учасників праймеріз у випадках, передбачених законом;

4) фіксація факту голосування виборця (учасника праймеріз – у випадках, передбачених законом) на виборчій дільниці у день виборів або у день голосування на праймеріз;

5) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 154 цього  Кодексу.»

 1.4. Статтю 130 викласти в такій редакції:

«Стаття 130. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) однократність включення до нього виборця;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність;

10) добровільність виключення з Реєстру.

2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців, у тому числі й тих, які відмовились від реалізації виборчого права у передбачених законом випадках, незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим  Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.

5. Наявність в органах Реєстру, а у передбачених законом випадках – у виборчих комісій, документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим  Кодексом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.

6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим  Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.

8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим  Кодексом, а також інші передбачені цим  Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим  Кодексом.

10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

11. Добровільність виключення з Реєстру означає, що виборець має право відмовитись від права голосу на всіх або окремих виборах у передбачених законом випадках, про що у базі даних Реєстру проставляється відповідна службова відмітка (щодо кожних виборів окремо).»

1.5. Статтю 131 викласти в такій редакції:

«Стаття 131. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.»

1.6.  Статтю 132 викласти в такій редакції:

«Стаття 132. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим  Кодексом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим  Кодексом.»

1.7. Статтю 133 викласти в такій редакції:

«Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця

1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові;

4) дата народження;

5) місце народження;

6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).

2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.

3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.

4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:

1) зазначення країни народження (Україна);

2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;

3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;

4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.

5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:

1) сучасна назва відповідної країни;

2) для федеративних держав – назва відповідного суб’єкта федерації;

3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.»

1.8. Статтю 134 викласти в такій редакції:

«Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього  Кодексу;

2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;

3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;

4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

2. Виборча адреса виборця, та виборча дільниця, утворені на відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець, визначаються самим виборцем або, на підставі заяви виборця, – органом  ведення Реєстру чи дільничною виборчою комісією.»

1.9. Статтю 135 викласти в такій редакції:

«Стаття 135. Виборча адреса виборця

1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.

2. Виборчою адресою виборця є адреса, визначена виборцем самостійно через веб-ресурс “Особистий кабінет виборця” або адреса, визначена органом ведення Реєстру чи відповідною виборчою комісією за письмовою заявою виборця.

3. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:

1) країна проживання (перебування);

2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;

3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;

4) населений пункт (місто, селище, село);

5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);

6) номер будинку;

7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);

8) номер квартири (кімнати);

9) поштовий індекс;

10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);

11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.»

1.10. Статтю 136 викласти в такій редакції:

«Стаття 136. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);

3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена);

5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;

7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси) із зазначенням номера і дати видання виборцю документа, що засвідчує таку зміну;

8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;

10) службові відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена відповідним законом про вибори) або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз;

11) службові відмітки про вибори (вибори народних депутатів України, вибори Президента України, місцеві вибори), для участі у яких зареєстровано виборця у Державному реєстрі виборців (окремо по кожних відповідних виборах);

11) дата внесення запису про виборця до Реєстру та дата внесення останніх змін до цього запису;

12) адреса електронної пошти, що надається кожній особі під час видачі їй паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно із зразками та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (або інша адреса електронної пошти, самостійно визначена виборцем після реєстрації на веб-ресурсі “Особистий кабінет виборця”);

13) службові відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах народних депутатів України, виборах Президента України чи місцевих виборах на підставах та в порядку, передбачених законом;

14) дата внесення службової відмітки, передбаченої пунктом 13 цієї частини.

2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України “Про громадянство України”»

1.11. Статтю 137 викласти в такій редакції:

«Стаття 137. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право:

1) особисто вносити свої персональні дані до Реєстру виборців через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» та подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим  Кодексом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» або від відповідного органу ведення Реєстру чи відповідної виборчої комісії в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим  Кодексом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим  Кодексом, до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної виборчої комісії з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру, виборчих комісій;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру;

8) мати доступ до своїх персональних даних у режимі читання та запису за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»;

9) надсилати заяви та запити, отримувати відповіді на них з використанням своєї адреси електронної пошти за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»;

10) звертатися із заявою до органу ведення Реєстру щодо відмови від права голосу на виборах народних депутатів України, виборах Президента України або місцевих виборах.

2. Виборець подає органу ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках – відповідній виборчій комісії достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру та, у передбачених законом випадках – відповідним виборчим комісіям в усуненні такого включення.»

1.12. Статтю 138 викласти в такій редакції:

«Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього  Кодексу та законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”, міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим  Кодексом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього  Кодексу.

3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.»

1.13. Статтю 139 викласти в такій редакції:

«Стаття 139. Публічний характер Реєстру

1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.

2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність окремих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим  Кодексом, відповідними законами про референдуми, іншими законами України та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.

3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим  Кодексом.

4. Під час виборчого процесу чи процесу всеукраїнського або місцевого референдуму кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» ознайомитися (в режимі запису або читання) з усіма власними персональними даними та (в режимі читання) окремими персональними даними іншого виборця, що містяться у базі даних Реєстру.

5. Для здійснення публічного контролю ведення Реєстру та забезпечення можливості внесення виборцем даних про себе до бази даних Реєстру самостійно, розпорядником Реєстру створюється веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», який діє відповідно до цього  Кодексу та у порядку, встановленому розпорядником Реєстру, погодженому з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Ідентифікація, автентифікація та авторизація виборців для подальшого користування веб-ресурсом “Особистий кабінет виборця” може здійснюватися за допомогою паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, засобами електронного цифрового підпису або з використанням BankID (верифікацію виборця через українські банківські установи для надання адміністративних та інших послуг через мережу Інтернет) чи інших аналогічних засобів ідентифікації виборця.

6. Публічною інформацією, на яку на час відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про захист персональних даних» вважаються такі дані Реєстру:

1) прізвище виборця;

2) власне ім’я (усі власні імена) виборця;

3) по батькові виборця;

4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);

5) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець за своєю виборчою адресою;

6) факт голосування виборця на виборах, відповідно, народних депутатів України, президента України та відповідних місцевих виборах у день виборів, а також (у передбачених законом випадках) під час голосування на праймеріз.»

1.14. Статтю 140 викласти в такій редакції:

«Стаття 140. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису – сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього  Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.

4. Некоректними відомостями Реєстру є:

1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;

2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються за рішенням розпорядника Реєстру в установленому цим  Кодексом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 146, 147, 149 і 150 цього  Кодексу.

6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»

1.15. Статтю 141 викласти в такій редакції:

«Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі – органи Реєстру) належать:

1. До органів Державного реєстру виборців (далі – органи Реєстру) належать:

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі – розпорядник Реєстру);

2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) та, у випадках, передбачених законом, виборчі комісії, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів, і мають права органів ведення Державного реєстру виборців;

3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі – регіональні органи адміністрування Реєстру).

2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього  Кодексу у процесі створення та ведення Реєстру;

2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;

5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

6) надає органам ведення Реєстру та виборчим комісіям у передбачених законом випадках право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього  Кодексу;

7) здійснює ведення системних класифікаторів;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.

4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.

5. Органом ведення Реєстру є:

1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу – відповідний виконавчий орган міської ради;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом – відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

Повноваження виборчої комісії поширюються на територію відповідної виборчої дільниці або відповідного виборчого округу (територіального виборчого округу).

7. Органи ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках – виборчі комісії, забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим  Кодексом та розпорядником Реєстру.

8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.

9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

1) в Автономній Республіці Крим – відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

2) в області, місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.

10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.»

1.16. Статтю 142 викласти в такій редакції:

«Стаття 142. Доступ органу ведення Реєстру та виборчої комісії до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках, дільнична виборча комісія мають доступ до всіх персональних даних Реєстру в режимі читання.

2. Орган ведення Реєстру та, передбачених законом випадках,  дільнична виборча комісія має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, зареєстрованих для участі у голосуванні на праймеріз або для участі у виборах, на території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру або виборчої комісії. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, зарестрованих для участі у виборах або для участі у голосуванні на праймеріз за межами території України.

3. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим  Кодексом та прийнятими відповідно до цього  Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру або, у випадках, передбачених  Кодексом, дільничною виборчою комісією. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього  Кодексу.

4. Програмні та інші засоби доступу до бази даних Державного реєстру виборців надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках, членам відповідних виборчих комісій, уповноважених на те рішеннями цих комісій.»

1.17. Статтю 143 викласти в такій редакції:

«Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру, у тому числі щодо його реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у голосуванні на праймеріз;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру;

4) внесення службової відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах на підставах, передбачених законом;

5) внесення службової відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена цим Кодексом)  або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз.

2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках – також дільничною виборчою комісією, на підставах та у спосіб, встановлені цим  Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього  Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

3. Орган ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках – дільнична виборча комісія, веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.»

1.18. Статтю 144 викласти в такій редакції:

«Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1-5 частини першої статті 143 цього  Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках – уповноваженим дільничною виборчою комісією членом (членами) дільничної виборчої комісії, на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого у письмовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа, відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, або рішення відповідної дільничної виборчої комісії.

2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру, а дільничною виборчою комісією у передбачених законом випадках – з моменту набуття дільничною виборчою комісією визначених законом повноважень і до моменту припинення її повноважень.

3. Підставою для внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках – дільничної виборчої комісії, документи, які підтверджують набуття особою права голосу або, у передбачених законом випадках – права на участь у праймеріз:

1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;

2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;

3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;

4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу;

5) у зв’язку з реєстрацією прихильником партії або виборчого блоку для участі у праймеріз.

4. Підставою для внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках – до дільничної виборчої комісії, документи, що підтверджують відповідні зміни.

5. Підставою для внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 149 цього  Кодексу органом ведення Реєстру чи дільничною виборчою комісією, до якого (якої) подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.

6. Підставою для знищення запису Реєстру є:

1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;

2) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем або, у передбачених законом випадком, прихильником політичної партії або блоку, зареєстрованим для участі у праймеріз (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;

3) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи Реєстру.

7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п’яти років після настання зазначених обставин.

8. Підставою для внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 149 цього  Кодексу.

9. Підставою для внесення службової відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах на підставах, передбачених законом, є подання до органу ведення Реєстру заяви виборця про відмову від права голосу на виборах, відповідно, президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах.

10. Підставою для внесення службової відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена відповідним законом про вибори)  або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз, є видача виборцю виборчого бюлетеня у день голосування на відповідних виборах чи у день голосування на праймеріз.»

1.19. Статтю 145 викласти в такій редакції:

«Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру

Документи, зазначені у статті 144 цього  Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру, у передбачених законом випадках – до відповідної дільничної виборчої комісії, в порядку:

1) звернення особи за власною ініціативою;

2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3) уточнення персональних даних Реєстру;

4) публічного контролю за веденням Реєстру;

5) перевірки відомостей відповідно до частини п’ятої статті 144 цього  Кодексу;

6) за допомогою веб-ресурсу “Особистий кабінет виборця” (з доданням, якщо це передбачено законом, копій відповідних документів, підписаних електронним цифровим підписом виборця);

7) надання розпорядником Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру отриманих в електронному вигляді відомостей з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію.»

1.20. Статтю 146 викласти в такій редакції:

«Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру, дільничної виборчої комісії щодо включення до Реєстру та щодо реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, а також особа, яка бажає зареєструватись для участі у праймеріз у передбачених законом випадках, може за власною ініціативою звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру чи дільничної виборчої комісії щодо свого включення до Реєстру або реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз.

Особа, зазначена у абзаці першому частини першої цієї статті, також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником політичної партії або блоку для участі у праймеріз за допомогою веб-ресурсу “Особистий кабінет виборця” у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру з урахуванням вимог, встановлених законом.

2. У випадку звернення до органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії, особа, зазначена в абзаці першому частини першої цієї статті, подає органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках – до дільничної виборчої комісії  письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 133 та пункті 1 та/або пункті 3 частини першої статті 134 цього  Кодексу, і пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, копія якого додається до заяви. Якщо у заяві не зазначено виборчу адресу виборця, орган ведення Реєстру або дільнична виборча комісія пропонує виборцю вказати адресу, яку виборець просить вважати його виборчою адресою. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Для реєстрації виборця прихильником партії або блоку для участі у праймеріз виборець додає до передбачених цією частиною документів документ (копію документа), що підтверджує сплату реєстраційного внеску у розмірі, визначеному законом. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання зазначеної у цій частині заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру або реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз, до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування (а у передбачених законом випадках – також до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, а у випадку подання заяви про реєстрацію прихильноком партії (блоку) для участі у праймеріз – також документ (копія документа), що підтверджує сплату реєстраційного внеску у розмірі, визначеному законом. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У разі надходження до дільничної виборчої комісії заяви щодо включення до Реєстру або щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, така заява і додані до неї документи розглядаються відповідною дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці у встановленому законом порядку.

Особа, зазначена у абзаці першому цієї частини, також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, визначається відповідно до частини другої статті 135 цього  Кодексу.

5. Орган ведення Реєстру, а у випадках, передбачених законом – дільнична виборча комісія, перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз (особисто або через веб-ресурс “Особистий кабінет виборця”), не була до цього часу включеною до Реєстру (зареєстрованою прихильником партії або блоку), а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього  Кодексу.

6. За наявності підстав та в порядку, визначених частиною першою та третьою статті 144 цього  Кодексу, уповноважений працівник органу ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках – уповноважений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії, вносить відповідний запис до бази даних Реєстру. Перед внесенням такого запису відповідно орган ведення Реєстру чи дільнична виборча комісія може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, а на підставі зазначеного у заяві номера виборчої дільниці – виборча адреса виборця.

7. У разі включення виборця до Реєстру чи реєстрації його прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, орган ведення Реєстру або, відповідно, дільнична виборча комісія надсилає на адресу, визначену виборцем як його виборча адреса, повідомлення про його включення до Реєстру чи, відповідно, реєстрацію його прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього  Кодексу, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру або головою чи заступником голови дільничної виборчої комісії, а також засвідчується печаткою органу ведення Реєстру чи дільничної виборчої комісії.

8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру або зареєстрований прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, йому надсилається письмове та електронне повідомлення про це, із зазначенням виборчої адреси, за якої виборець внесений до Реєстру та номера виборчої дільниці, до якої він віднесений. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи в якості її виборчої адреси, а також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу.

9. Керівник органу ведення Реєстру, дільнична виборча комісія відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей (крім відомостей щодо виборчої адреси або виборчої дільниці, зазначених у заяві особи), зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою;

3) якщо до заяви не додано документи, передбачені цією статтею.

Відмова у задоволенні заяви з підстав, передбачених пунктом 3 абзацу першого цієї частини, не виключає можливість подання відповідних документів протягом п’яти днів після прийняття рішення про відмову у задоволенні заяви. У разі подання таких документів у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про відмову у задоволенні заяви, заява підлягає задоволенню.

10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру або у реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз, надсилається письмове та електронне повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи в якості її виборчої адреси, а також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу»

1.21. Статтю 147 викласти в такій редакції:

«Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру, дільничної виборчої комісії щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього  Кодексу, може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру (а під час перебігу виборчого процесу – також до дільничної виборчої комісії у випадках, передбачених законом) із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру або відповідна дільнична виборча комісія має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.

Виборець також може звернутися стосовно зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу “Особистий кабінет виборця” у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру відповідно до закону.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (а у передбачених законом випадках – також до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці), яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У разі надходження заяви до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, така заява і додані до неї документи розглядаються відповідною дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці у встановленому законом порядку.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси (номера виборчої дільниці, до якої віднесено виборця) виборець вказує у такій заяві нову адресу, яку він визначає в якості своєї виборчої адреси (номер виборчої дільниці, яку він визначає як таку, до якої він має бути віднесений).

3. Орган ведення Реєстру, дільнична виборча комісія може провести перевірку зміни персональних даних виборця (крім виборчої адреси та номера виборчої дільниці, до якої відносяться виборець), зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього  Кодексу. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 144 цього  Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі.

4. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця,  орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія), який вніс зміни, надсилає виборцю письмове повідомлення із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих змін на адресу, вказану в його заяві, а також відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу.

5. Керівник органу ведення Реєстру, відповідна дільнична виборча комісія відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

3) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

6. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру і на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу.

7. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру, дільнична виборча комісія перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього  Кодексу. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому статтею 146 цього  Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього, зокрема надіславши відповідний запит на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу.»

1.22. Статтю 148 викласти в такій редакції:

«Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто або через веб-ресурс “Особистий кабінет виборця” звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто або через веб-ресурс “Особистий кабінет виборця” подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця або надславши копії таких документів, засвідчені електронним цифровим підписом. Закордонна дипломатична установа України невідкладно (у тому числі технічними засобами) передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця та на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу, роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134 цього  Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру або його електронним цифровим підписом скріплюються печаткою цього органу (при поданні даних у письмовій формі).

4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою – щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього  Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу,  відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

6. У разі підтвердження відповідності ідентифікаційних персональних даних виборця орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру або засвідчується його електронним цифровим підписом та скріплюється печаткою цього органу (при наданні відповіді у письмовій формі) та надсилається на виборчу адресу виборця та на адресу його електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього  Кодексу.»

1.23. Статтю 149 викласти в такій редакції:

«Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій – дванадцятій та шістнадцятій цієї статті.

2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа відповідному органу ведення Реєстру або розпоряднику Реєстру згідно із цією статтею.

3. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, посадова особа подає відомості про:

2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;

6) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.

4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.

5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:

1) виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

2) виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).

6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;

2) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.

7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;

2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи;

3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.

8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:

1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;

2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.

9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:

1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

4) громадян України – виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;

5) громадян України – виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;

6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження;

7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.

10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;

2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.

11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.

12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:

1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

13. Подання, передбачені частинами третьою – дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 цього  Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою – сьомою, десятою – дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. Подання, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).

14. Подання, передбачені частинами третьою – дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.

15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 158-172 цього Кодексу.

16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.

17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою – дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:

1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру – за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;

2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця – за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;

3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;

4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.

18. Перед визначенням виборчої адреси виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої, пунктом 2 частини сьомої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.

19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, звертається до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, і приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси виборця (особи), якої стосуються такі відомості, за результатами відповіді виборця на такий запит.

20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування звертається до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього в частині його виборчої адреси, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, і приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси виборця (особи), якого стосуються такі відомості, за результатами відповіді виборця на такий запит. При цьому рішення про внесення змін місця народження виборців (осіб), яких стосуються зміни, може прийматись без надсилання такого запиту.

21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою – дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою – шостою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.

22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою – дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.

23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру.

24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою – дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»

1.24. Статтю 150 викласти в такій редакції:

«Стаття 150. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо відмови від права голосу на виборах

1. Кожен виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру із заявою про відмову від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах.

Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. Після внесення до бази даних Реєстру службової відмітки (службових відміток) про відмову від права голосу на відповідних виборах, орган ведення Реєстру, який вніс таку відмітку, надсилає виборцю довідку про внесену відмітку, засвідчену підписом керівника органу ведення Реєстру та печаткою цього органу, а також відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»

1.25. Статтю 151 викласти в такій редакції:

«Стаття 151. Уточнення персональних даних Реєстру

1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі встановлення ними факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.

2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини можуть виявлятися під час:

1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 140 цього Кодексу;

2) звернення виборця в разі наявності в нього достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб у порядку, передбаченому статтями 146, 147 цього Кодексу;

3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;

4) внесення змін до уточнених списків виборців.

3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 149 цього Кодексу, а також виборців, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.

4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно відповідними органами, закладами, установами.

5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Кодексом, виконує передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»

1.26. Статтю 152 викласти в такій редакції:

«Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру

1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.

2. Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

3. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру з дотриманням вимог законодавства України.

4. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого використання. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Політичним партіям забороняється самостійно виготовляти електронні копії бази даних Реєстру.

5. Не пізніш як через два місяці після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути її розпоряднику Реєстру.

6. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій бази даних Реєстру в строк, зазначений у частині п’ятій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови в отриманні партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.

7. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 151 цього Кодексу.»

1.27. Статтю 153 викласти в такій редакції:

«Стаття 153. Фінансування Реєстру

Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.»

1.28. Статтю 154 викласти в такій редакції:

«Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

1) складання попередніх списків виборців (а у передбачених законом випадках – списків учасників праймеріз) на виборчих дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців (а у передбачених законом випадках – остаточних списків учасників праймеріз) на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців;

5) встановлення факту голосування виборця на виборчій дільниці у день голосування на праймеріз чи у день виборів народних депутатів України з метою запобігання випадкам незаконного повторного голосування;

6) виготовлення іменних запрошень виборцям та учасникам референдуму;

7) перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України “Про політичні партії в Україні”, своїми підписами підтримали створення політичної партії.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Кодексом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій – четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.

6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими органами, Міністерством оборони України для реалізації покладених на них повноважень.

7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.»

1.29. Статтю 155 викласти в такій редакції:

«Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру

1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;

2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) – суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;

3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;

4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;

5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону).

4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);

4) учасників зборів громадян України – мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;

5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.

5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;

2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.

6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій – п’ятій цієї статті, у строки, встановлені Кодексом або законом про референдум.»

1.30. Статтю 156 викласти в такій редакції:

«Стаття 156. Використання статистичної інформації

1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.

2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.

6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.»

1.31. Статтю 157 викласти в такій редакції:

«Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим Кодексом та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу.

2. Громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.

3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:

1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;

2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;

3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;

4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;

5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Кодексом;

6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.»

1.32. Частину 9 статті 158 викласти в такій редакції:

«9. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) день, місяць, рік народження виборця;

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності) – у графі “Примітки”;

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) – у графі “Примітки”.»

1.33. Статтю 281 викласти в такій редакції:

«Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Кодексом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Кодексу, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.»

1.34. Статтю 282 викласти в такій редакції:

«Стаття 282. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.»

2. До Книги другої проекту:

2.1. Статтю 334 викласти в такій редакції:

«Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України

1. Народні депутати України (далі – депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.

3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі – виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі – партії (блоки).

4. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали два і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до всіх виборчих списків партій і блоків, а також кандидати у депутати, включені до виборчих списків блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до всіх виборчих списків партій і блоків.»

2.2. Статтю 336 викласти в такій редакції (упорядкування нумерації частин статті):

«Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України

1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.

2. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.

3. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.

4. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.»

2.3. У частині першій статті 337 слова «на підставі» замінити словами «відповідно до».

2.4. У частині третій статті 337 цифри «387» замінити цифрами «385».

2.5. Статтю 338 викласти в такій редакції:

«Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України

1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів.

3. Територіальні виборчі округи повинні відповідати таким вимогам:

1) територіальні виборчі округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць у кожному окрузі;

2) територіальний виборчий округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Центром територіального виборчого округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії;

3) територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст;

4) на території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.

3. У разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж суміжних територіальних виборчих округів та їх центрів.

Зміна меж та центрів територіальних виборчих округів протягом виборчого процесу не допускається.

4. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з статтею 37 цього Кодексу.

4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації.»

2.6. Статтю 339 викласти в такій редакції:

«Стаття 339. Особливості діяльності виборчих комісій на виборах народних депутатів

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії – на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії – у межах територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії – у межах виборчої дільниці.

3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

4. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

5. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Кодексом.

6. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.

7. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Кодексом.

8. Окружна виборча комісія є юридичною особою, має печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального округу.

9. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

10. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України.

11. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться одночасно з виборами народних депутатів України.

12. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити претенденти у кандидати у депутати, кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

13. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

14. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи та представники інших суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі.

15. Центральна виборча комісія одночасно з формуванням складу окружної виборчої комісії призначає голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.

16. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

17. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

18. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі – суб’єкт подання) є:

1) політична партія (блок), депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) політичні партії (блоки) – суб’єкти виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.

19. До складу окружної виборчої комісії обов’язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб’єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини 18 цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання, зазначених у пункті 2 частини 18 цієї статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині 20 цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 339 цього Кодексу, порушення вимог частин 20 – 23 цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.

20. Центральний керівний орган суб’єкта подання не пізніш як за сімдесят два дні до дня голосування на виборах подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб’єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб’єкта подання (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб’єкта подання (у випадку виборчих блоків – печатками всіх партій, що входять до складу блоку).

21. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначаються:

1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) посада в комісії, на яку пропонується особа;

10) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян.

22. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб’єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії – про згоду виконувати відповідні посадові обов’язки.

23. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб’єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.

24. У разі якщо у встановлений частиною 20 цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється у строк, визначений частиною 17 цієї статті, Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комісії, внесеним з дотриманням вимог, передбачених у статті цього Кодексу, у кількості дванадцяти осіб з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур від відповідних суб’єктів подання, передбачених частиною 18 цієї статті.

25. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб’єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб’єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб’єкта подання.

26. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) – суб’єктів подання, передбачених частиною другою цієї статті.

26. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) – суб’єктів подання, передбачених частиною 18 цієї статті.

27. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Кодексу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня від дня його прийняття. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

28. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

29. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць – 10-14 осіб;

2) для середніх дільниць – 12-16 осіб;

3) для великих дільниць – 14-18 осіб.

30. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії.

31. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб’єкти подання, зазначені у частині 18 статті 339 цього Кодексу.

Від імені партії (блоку) подання вносить уповноважена на підставі довіреності особа від партії (блоку).

32. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною 39 цієї статті, обов’язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику суб’єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини 18 статті 339 цього Кодексу. Не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання, зазначених у пункті 2 частини 18 статті 339 цього Кодексу, включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині 33 цієї статті, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 339 цього Кодексу, або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною, а також внесення подання з порушенням вимог частин 33, 34, 36 цієї статті.

33. Суб’єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не пізніш як за шістдесят три дні до дня голосування на виборах подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб’єкта подання, не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У поданні зазначаються особи, запропоновані відповідним суб’єктом подання на посаду голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від блоку підписується уповноваженою особою блоку та скріплюється печатками всіх партій, що входять до складу блоку.

34. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною 21 статті 339 цього Кодексу. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії – про згоду виконувати відповідні посадові обов’язки.

35. У разі якщо у встановлений частиною 33 цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами 29 та 30 цієї статті, окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений частиною 28 цієї статті, утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня кількість осіб від кількостей, встановлених частинами 29 або 30 цієї статті, з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур від суб’єктів подання, передбачених частиною 31 цієї статті. Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії.

36. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб’єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.

37. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних суб’єктів подання, включених до складу дільничних виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб’єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому Центральною виборчої комісією.

38. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) – суб’єктів подання, передбачених частиною 38 цієї статті.

39. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв’язку у строк, передбачений частиною 33 цієї статті.

40. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України) дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії.

41. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє всіх суб’єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та пропонує у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніш як протягом п’яти днів після звернення з повідомленням, внести подання стосовно кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.

42. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п’ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

43. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України.

44. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці визначається відповідно до частин 29 та 30 статті 339 цього Кодексу.

45. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.

46. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають суб’єкти подання, зазначені у частині 18 статті 339 цього Кодексу, а також Міністерство закордонних справ України.

47. Суб’єкт подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за шістдесят три дні до дня голосування подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб’єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У цьому поданні зазначаються запропоновані особи на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Подання підписується керівником суб’єкта подання (або уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою відповідного суб’єкта подання (у випадку блоків – печатками всіх партій, що входять до складу блоку).

48. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, працівників закордонних дипломатичних установ України (з дотриманням вимог частини дванадцять статті 26 цього Кодексу), військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, які мають право голосу та проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами 29 чи 30 статті 339 цього Кодексу.

49. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною 21 статті 339 цього Кодексу. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб’єкта подання чи за поданням Міністерства закордонних справ України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії – про згоду виконувати відповідні посадові обов’язки.

50. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються (за наявності відповідного подання) з дотриманням вимог частини 19 статті 339 цього Кодексу не більше ніж по одному представнику від суб’єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

51. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються з дотриманням вимог частин 45 та 49 цієї статті та статті 339 цього Кодексу кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частин 29 чи 30 статті 339 цього Кодексу.

52. Підставою відхилення внесених кандидатур можуть бути лише їх невідповідність вимогам, встановленим статтею 339 цього Кодексу, а також частинами 45, 49 та 53 цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною 32 статті 339 цього Кодексу.

53. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє суб’єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.

54. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих закордонних виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб’єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб’єкта подання для кожної категорії закордонних виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією.

55. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб’єктів подання.

56. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Кодексу, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії на наступний день з дня прийняття нею відповідного рішення та публікуються Центральною виборчою комісією в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження (адресу приміщення) та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.

57. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України.

58. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

59. Крім повноважень, визначених цим Кодексом, Центральна виборча комісія:

1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, претендентами у кандидати у депутати, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками у Центральній виборчій комісії та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

3) організовує у визначеному нею порядку навчання членів окружних виборчих комісій;

4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;

5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

6) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

8) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

9) реєструє претендентів у кандидати у депутати, їхніх довірених осіб та кандидатів у депутати;

10) реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб партії (блоку), офіційних спостерігачів претендентів у кандидати у депутати;

11) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів;

12) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;

13) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів); забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) і передає їх окружним виборчим комісіям;

14) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність окружних виборчих комісій і приймає рішення з цих питань;

16) затверджує текст та форму інформаційних плакатів, а також плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів;

17) надає роз’яснення окружним та дільничним виборчим комісіям по заповненню відповідних протоколів про підрахунок голосів та встановленню підсумків голосування;

18) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;

19) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу у строки, визначені цим Кодексом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії;

20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

60. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, передбачені цим Кодексом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку, як правило, до початку виборчого процесу, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

61. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

62. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною 17 статті 339 цього Кодексу, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

63. Окружна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу;

2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, претендентами у кандидати у депутати, їх довіреними особами, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу, крім випадку, передбаченого у частині 40 статті 339 цього Кодексу;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює дотримання органами, уповноваженими на це законом, законодавства щодо складання списків виборців по виборчих дільницях на території територіального виборчого округу, контролює надання їх для загального ознайомлення;

9) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв’язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів на території територіального виборчого округу;

10) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), бланки іншої документації відповідно до цього Кодексу, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у межах територіального виборчого округу;

11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток дільничних виборчих комісій та передає їх дільничним виборчим комісіям, а також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

12) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій;

13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

14) реєструє офіційних спостерігачів від партії (блоку), громадської організації;

15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає рішення з цих питань;

16) встановлює підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу, складає протокол про підсумки голосування, передає протоколи та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, Центральній виборчій комісії;

17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;

18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

19) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті;

20) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

64. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку, встановленому цим Кодексом.

65. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється в порядку та у строки, визначені статтею 339 цього Кодексу.

66. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного Частинами 29 та 30 статті 339 цього Кодексу, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

67. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців (список учасників праймеріз) від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає список виборців (список учасників праймеріз) у випадках, передбачених цим Кодексом, надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з попередніми та остаточними виборчими списками претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати від партій (блоків), відомостями про претендентів у кандидати у депутати та кандидатів у депутати, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) в порядку та в строки, встановлені частиною 7 статті 366 цього Кодексу, вручає або надсилає кожному виборцю іменне запрошення із зазначенням дати проведення голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів), адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів);

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

7) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом;

8) організовує на виборчій дільниці голосування на праймеріз (голосування у день виборів);

9) проводить підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складає протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці та передає їх та іншу виборчу документацію відповідній окружній виборчій комісії у порядку, встановленому цим Кодексом;

10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 378 цього Кодексу;

11) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

12) узагальнює інформацію щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті;

13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

68. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

69. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.

70. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретарем комісії.

71. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

72. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

73. Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні – за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини 40 статті 339 цього Кодексу перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.

74. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії.

75. Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

76. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.

77. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності, у тому числі у день голосування на праймеріз (у день голосування на виборах), зокрема, при підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні підсумків голосування комісія на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії.

78. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування на праймеріз (дня голосування на виборах), а у день голосування на праймеріз (день голосування на виборах), крім дільничної виборчої комісії, – невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування.

79. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом, після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії.

80. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

81. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

82. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу відповідного засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною.

83. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, об’єднаннями громадян.

84. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

85. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

86. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати, на підставі цивільно-правових угод, відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

87. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім як у випадках, передбачених законом.

88. Зареєстровані відповідно до вимог цього Кодексу представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.

89. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення:

1) претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) (разом не більше двох осіб від однієї партії (блоків), не більше однієї особи від одного претендента у кандидати у депутати);

2) офіційні спостерігачі від претендентів у кандидати у депутати, громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів (разом не більше двох осіб від однієї громадської організації);

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій;

4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

90. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, на виборчій дільниці в день голосування на праймеріз (в день голосування на виборах) у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) (не більше однієї особи від однієї партії (блоку), одного претендента у кандидати у депутати);

3) офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, громадських організацій (не більше однієї особи від однієї партії (блоку), одного претендента у кандидати у депутати, однієї громадської організації);

4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

5) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

91. Інші особи, крім зазначених у частині 90 цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною 90 цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування на праймеріз (голосування у день виборів), а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування забороняється.

92. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частині 89, пунктах 2-5 частини 90 та частині 91 цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії присутніх на засіданні комісії.

93. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування на праймеріз (день голосування у день виборів) та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

94. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.

95. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії. У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та надсилається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює протокол засідання виборчої комісії на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження.

96. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

97. Постанова підписується головою виборчої комісії (головуючим на засіданні) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання). Зміст та наскрізний номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.

98. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), у день голосування на праймеріз (день голосування на виборах) та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, – не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.

Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) та в день голосування на праймеріз (день голосування у день виборів), – невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему.

99. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.

100. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.

101. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні претенденти у кандидати у депутати, кандидати у депутати, довірені особи претендента у кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

102. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, підлягають невідкладному оприлюдненню на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після їх надходження до Центральної виборчої комісії.

103. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається цим Кодексом.

104. Статус члена окружної чи члена дільничної виборчої комісії, а також порядок набуття цього статусу визначається цим Кодексом.

105. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин 109-114 цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:

“Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України”.

106. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

107. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.

108. За рішенням виборчої комісії вищого рівня голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 339 цього Кодексу на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

109. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов’язаних з виконанням обов’язків члена комісії, у порядку і розмірі, що встановлені Кабінетом Міністрів України.

110. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у виборчій комісії.

111. Член виборчої комісії зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України та актів законодавства з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

112. Член виборчої комісії має також інші права та обов’язки відповідно до цього та інших законів України.

113. На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Кодексу чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

114. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу та претендентів у кандидати у депутати.

115. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення чи одноразового грубого порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.

116. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

117. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв’язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії;

5) реєстрацією його претендентом у кандидати у депутати, кандидатом у депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;

6) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, довіреною особою претендента у кандидати, уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, представником, уповноваженою особою місцевої організації партії, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;

7) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;

8) відмовою скласти присягу члена комісії;

9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

10) одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;

12) виявленням обставин наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо така судимість не знята або не погашена;

13) визнанням його недієздатним;

14) його смертю.

118. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 3, 5-8, 11-14 частини 117 цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 4, 9, 10 частини 117 цієї статті, – з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію.

119. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.

120. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.

121. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно частиною 17 статті 339 цього Кодексу або частинами 30 статті 339 цього Кодексу, або у зв’язку із заміною члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), включає із числа кандидатур, внесених суб’єктами подання, зазначеними у Частини 18 статті 339 або частиною 31 статті 339 цього Кодексу, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості, а у випадку внесення подання про заміну члена виборчої комісії одночасно з достроковим припиненням його повноважень включає до складу відповідної виборчої комісії кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб’єктом подання.

122. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування на праймеріз (днем голосування у день виборів) таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб’єкта подання.

123. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії; у разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії відмовляється від виконання своїх повноважень, така особа може особисто подати власноручно написану заяву про складання повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію. Зазначене подання чи заява підлягає обов’язковому розгляду у строки, зазначені у частині 121 цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частини 26 статті 339 та частини 38 статті 339 цього Кодексу.

124. Призначення нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

125. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

126. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

127. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови, не пізніш як на другий день з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

128. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

129. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

130. Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

131. На підставі повідомлення, зазначеного в частині 130 цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред’явлення комісії претензій за борговими зобов’язаннями.

132. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

133. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

134. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

135. Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.

136. За виконання повноважень члена виборчої комісії члени виборчої комісії отримують заробітну плату в однаковому розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, який не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

137. Всім членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

138. Праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

139. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування на праймеріз (голосування у день виборів), дні встановлення підсумків голосування та результатів праймеріз та виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.»

2.7. Статтю 340 викласти в такій редакції:

«Стаття 340. Загальний порядок висування претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати

1. Попереднє висування претендентів у кандидати у депутати партіями (блоками) розпочинається за дев’яносто і закінчується за вісімдесят днів до дня виборів.

2. Реєстрація кандидатів у депутати здійснюється Центральною виборчою комісією після офіційного оприлюднення результатів праймеріз не пізніше ніж за за 20 днів до дня виборів.

3. Право висування кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії (блоки) у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Партія (блок) має право висунути претендентів у кандидати у депутати за умови, якщо на момент прийняття партією (блоком) рішення про висування претендентів у кандидати у депутати в установленому законом порядку було зареєстровано регіональні (республіканську в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську або Севастопольську міську організації) організації партії (кожної партії, що входить до складу блоку) у не менш ніж двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, передбачених статтею 133 Конституції України.

4. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного попереднього або остаточного виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).»

2.8. Статтю 341 викласти в такій редакції:

«Стаття 341. Порядок утворення виборчого блоку та внесення змін у його склад

1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями на підставі рішень з’їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З’їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну попереднього висування кандидатів у депутати.

2. Керівники або представники партій, яким надано з’їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про утворення виборчого блоку, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.

3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:

1) повну та скорочену назву блоку;

2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

3) норми представництва та спосіб делегування представників від партій, що входять до блоку, на міжпартійний з’їзд (збори, конференцію) щодо висування кандидатів у депутати;

4) порядок проведення міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) щодо висування претендентів у кандидати у депутати;

5) порядок прийняття рішень міжпартійним з’їздом (зборами, конференцією);

6) умови попереднього висування та норми представництва претендентів у кандидати у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;

7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку претендентів у кандидати та кандидатів у депутати від партії (блоку).

4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, імен та прізвищ осіб чи історичних постатей.

5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня проведення міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) щодо попереднього висування кандидатів у депутати. До повідомлення за підписами керівників або представників партій, яким надано з’їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення з’їзду (зборів, конференції) кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з’їздів (зборів, конференцій) про розгляд питань про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками відповідних партій та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи відповідно до вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.

6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку своїм рішенням звертається до партій, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення та з попередженням, що недотримання зазначених вимог цього Кодексу матиме наслідком відмову в реєстрації висунутих блоком претендентів у кандидати у депутати. Вказане звернення Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п’ятій цієї статті, надсилає партіям, які утворили виборчий блок.

7. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування у день виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з’їздом (зборами, конференцією) партії в порядку, передбаченому її статутом, з урахуванням положень статті 342 цього Кодексу. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) про вихід партії із складу блоку, підписані керівником партії, головуючим на з’їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів з дня проведення з’їзду (зборів, конференції) подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.

8. Вихід партії із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб’єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.

9. У разі виходу партії із складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку – суб’єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях для голосування на праймеріз та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії – правонаступника блоку.

10. Якщо рішення, передбачене частиною сьомою цієї статті, прийнято не пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку та у строки, передбачені цим Кодексом.

11. Якщо рішення, передбачене частиною сьомою цієї статті, прийнято пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партія, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб’єкта виборчого процесу.

12. На підставі рішення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії – правонаступника блоку) осіб – представників партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації претендентів у кандидати у депутати – членів цієї партії.

13. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня голосування у день виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з’їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з’їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд питання про розпуск блоку, підписані керівником партії, головуючим на з’їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів з дня проведення з’їзду (зборів, конференції) подаються до Центральної виборчої комісії.

14. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято не пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку та у строки, передбачені цим Кодексом.

15. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб’єктів виборчого процесу.

16. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято до реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийнято після реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію всіх претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку блоку.»

2.9. Статтю 342 викласти в такій редакції:

«Стаття 342. Порядок попереднього висування претендентів у кандидати у депутати

Порядок попереднього висування претендентів у кандидати у депутати

1. Кількість претендентів у кандидати у депутати, що попередньо висуваються партією (блоком) для їх реєстрації Центральною виборчою комісією, не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України.

2. Партія (блок) може попередньо висунути претендентом у кандидати у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійну особу, яка відповідно до статті 12 цього Кодексу має право бути обраною депутатом.

3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати претендентів у кандидати у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.

4. Висування претендентів у кандидати у депутати партією здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), а блоком – на міжпартійному з’їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку.

5. Для проведення з’їзду (зборів, конференції), на якому здійснюватиметься висування претендентів у кандидати у депутати, республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська організація партії (партій, що входить до складу блоку), зареєстрована в установленому законом порядку, проводить збори (конференцію), на якій обираються делегати з’їзду (зборів, конференції) для висування претендентів у кандидати у депутати.

У з’їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування претендентів у кандидати у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів, які повинні представляти не менше двох третин регіональних організацій партії (партій, що входять до складу блоку) – обласні, Київську, Севастопольську міські, республіканську в Автономній Республіці Крим організації. Кількість делегатів, які обираються відповідними зборами (конференцією) для участі у з’їзді, визначається виконавчим органом партії шляхом ділення кількості членів партії у, відповідно, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі на загальну кількість членів партії, та множення отриманої частки на 100. При цьому право на обрання додаткового делегата з’їзду (зборів, конференції) отримує організація партії, у якої в результаті ділення дробові залишки були найбільшими, починаючи з найбільшого дробового залишку.

6. Висування претендентів у кандидати у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Усі претенденти у кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Черговість претендентів у кандидати у депутати у списку визначається на з’їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).

7. Форма виборчого списку претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку) для їх реєстрації Центральною виборчою комісією затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування.

8. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих претендентами у кандидати у депутати (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку претендентів у кандидати у депутати. Протокол підписується головуючим на з’їзді (зборах, конференції), а виборчий список претендентів у кандидати у депутати – керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).

9. Про час і місце проведення зборів (конференції), зазначених у частині п’ятій цієї статті, час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, щодо попереднього висування кандидатів у депутати для їх реєстрації Центральною виборчою комісією керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію, окружні виборчі комісії за місцем проведення зборів (конференції), зазначених у частині п’ятій цієї статті, не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії (голови відповідної окружної виборчої комісії) має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії (член відповідної окружної виборчої комісії).

10. Збори, з’їзди (конференції), зазначені у частині дев’ятій цієї статті, є відритими для участі представників засобів масової інформації, офіційних спостерігачів. Порядок акредитації представників засобів масової інформації та офіційних спостерігачів на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.»

2.10. Статтю 343 викласти в такій редакції:

«Стаття 343. Умови реєстрації претендентів у кандидати у депутати

1. Центральна виборча комісія реєструє претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;

3) рішень з’їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку та витягів з протоколів з’їздів (зборів, конференцій) про утворення виборчого блоку, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення претендентів у кандидати у депутати блоком);

4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);

5) витягу з протоколу з’їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про розгляд питання про попереднє висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені відповідно частиною восьмою статті 342 цього Кодексу, та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

6) виборчого списку претендентів у кандидати  від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих претендентами у кандидати (прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості) та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до складу блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до складу блоку), та в електронному вигляді;

7) заяв осіб, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цієї партії (блоку) із зобов’язанням у разі остаточного висування та обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв’язку з участю у виборах, а також із зобов’язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

8) автобіографій осіб, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов’язково повинні містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;

9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;

10) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного претендента у кандидати у депутати відповідно до статті 345 цього Кодексу;

11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;

12) по 4 фотографії кожного з претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку) , розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

13) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з претендентів у кандидати.

У передвиборній програмі партії (блоку) в обов’язковому мають бути відображені наступні питання:

1) засади та пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики для відповідної партії (блоку), першочергові кроки Кабінету Міністрів України, сформованого коаліцією депутатських фракцій, до якої входитиме фракція відповідної партії (блоку);

2) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів фіскальної системи, пропозиції щодо її зміни;

3) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи соціального захисту населення, пропозиції щодо її зміни;

4) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров’я, пропозиції щодо її зміни;

5) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров’я, пропозиції щодо її зміни.

Не пізніше ніж через п’ять днів після реєстрації претендентів у кандидати у депутати Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму веб-сайті передвиборні програми всіх партій і блоків у спосіб, який би дозволяв проводити одночасне порівняння змісту таких програм за питаннями, які мають бути відображені у таких програмах в обов’язковому порядку.

2. У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей між виборчим списком претендентів у кандидати від партії (блоку), наданому на паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий носій.

3. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

4. Центральна виборча комісія не приймає документи, зазначені у частині першій цієї статті, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 346 цього Кодексу.»

2.11. Статтю 344 викласти в такій редакції:

«Стаття 344. Грошова застава

1. Партія (блок), яка висунула попередній виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації претендентів у кандидати у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати.

2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).

3. Грошова застава, внесена партією (блоком), повертається у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів на рахунок партії (блоку) у разі, якщо за підсумками виборів партія (блок) отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів.

4. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.»

2.12. Статтю 345 викласти в такій редакції:

«Стаття 345. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру претендентом у кандидати у депутати

1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається претендентом у кандидати у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

2. Після реєстрації претендента у кандидати у депутати інформація з поданої ним декларації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії за винятком інформації, що є конфіденційною.

3. Помилки і неточності, виявлені в поданій декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації претендента у кандидати в депутати.»

2.13. Статтю 346 викласти в такій редакції:

«Стаття 346. Порядок реєстрації претендентів у кандидати у депутати

Порядок реєстрації претендентів у кандидати у депутати

1. Претенденти у кандидати у депутати, включені до попереднього виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за умови подання їй документів, передбачених статтею 343 цього Кодексу.

2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації претендентів у кандидати у депутати закінчується за сімдесят п’ять днів до дня голосування.

3. Особа, включена партією (блоком) до попереднього виборчого списку партії (блоку), яка на день подання заяви партії про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з попереднього виборчого списку партії (блоку) з дня подання заяви партії (блоку) відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією (блоком) зазначеної заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати, не приймається.

4. Особа, включена партією до попереднього виборчого списку партії (блоку), має право до дня реєстрації особисто подати заяву про відкликання своєї заяви про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися претендентом у кандидати у депутати така особа вважається виключеною із попереднього виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію (блок) не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії не приймається.

5. Особа, включена до кількох попередніх виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.

6. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати або про відмову в їх реєстрації.

7. Перелік та черговість претендентів у кандидати у депутати у попередньому виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після подання документів реєстрації Центральною виборчою комісією.

8. У разі реєстрації претендентів у кандидати у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення претендентів у кандидати у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Попередній список претендентів у кандидати у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»

2.14. Статтю 347 викласти в такій редакції:

«Стаття 347. Відмова в реєстрації претендентів у кандидати у депутати

1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати в разі:

1) порушення вимог статей 340-342 цього Кодексу;

2) відсутності документів, зазначених у частині першій статті 343 цього Кодексу;

3) припинення громадянства України претендента у кандидати у депутати;

4) вибуття особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, недієздатною;

6) набрання щодо особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту претендентом у кандидати у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 12 цього Кодексу;

8) висування претендента (претендентів) у кандидати у депутати від партії (блоку), яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

2. Рішення про відмову в реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (направляється) представнику партії (блоку).

3. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації претендента у кандидати у депутати.»

2.15. Статтю 348 викласти в такій редакції:

«Стаття 348. Порядок реєстрації кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією

1. Центральна виборча комісія не пізніш ніж через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів голосування на праймеріз але не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування на виборах на основі протоколу Центральної виборчої комісії про результати праймеріз у загальнодержавному окрузі реєструє кандидатів у депутати від партій (блоків), включаючи їх до остаточних виборчих списків відповідних партій (блоків).

2. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 120 днів до дня голосування на виборах.

3. Кандидати у депутати включаються Центральною виборчою комісією до остаточного списку партії (блоку) в порядку спадання кількості поданих за них за результатами голосування на праймеріз голосів виборців, крім випадків, передбачених цією частиною. У разі, якщо за результатами голосування на праймеріз декілька кандидатів від партії (блоку) отримали однакову кількість голосів, черговість їх включення Центральною виборчою комісією до виборчого списку партії (блоку) визначається партією (блоком).

4. Перелік та черговість кандидатів у депутати у остаточному виборчому списку партії (блоку) визначені відповідно до положень цієї статті, не можуть бути змінені після реєстрації кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією.

5. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список кандидатів у депутати від партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»

2.16. Статтю 349 викласти в такій редакції:

«Стаття 349. Попередження та скасування реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати, кандидата (кандидатів) у депутати

1. Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої (якого) включені до відповідного виборчого списку, або окремому претенденту у кандидати у депутати (кандидату у депутати).

2. Попередження оголошується у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій претендентом у кандидати у депутати, кандидатом у депутати, партією (блоком), яка висунула кандидатів у депутати, представником партії (блоку), уповноваженою особою партії (блоку) чи посадовою особою партії (партії, що входить до складу блоку), довіреною особою претендента у кандидати у депутати, а також іншою особою за дорученням претендента у кандидати у депутати, партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу;

2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є претендент у кандидати у депутати, кандидат у депутати, партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, або посадова особа цієї партії (партії, що входить до складу блоку);

3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання претендентом у кандидати у депутати, партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів виборчого фонду інших коштів;

4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що претендент у кандидати у депутати (кандидат у депутати), який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);

5) порушення партією (блоком), претендентом у кандидати у депутати (кандидатом у депутати) обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації після 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування на праймеріз (голосування у день виборів);

6) порушення визначених четвертою статті 360 цього Кодексу термінів відкриття партією (блоком), кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, претендентом у кандидати у депутати рахунку свого виборчого фонду;

7) порушення визначених частиною 20 статті 360 цього Кодексу термінів подання до відповідної виборчої комісії розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), розпорядником поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного);

8) включення розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), розпорядником поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати до фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного) недостовірних відомостей.

3. Центральна виборча комісія може прийняти рішення про попередження партії (блоку), кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії (блоку), або окремому претенденту у кандидати у депутати (окремому кандидату у депутати) за результатами задоволення скарги.

4. Попередження, зазначене у частині першій цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

5. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати в разі:

1) звернення претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) із письмовою заявою про відмову балотуватися;

2) звернення партії (блоку) не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) про скасування рішення щодо реєстрації претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії, з урахуванням положень статті 343 цього Кодексу;

3) припинення громадянства України претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати);

4) вибуття претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) недієздатним;

6) набрання щодо претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) порушення вимог статті 343  цього Кодексу;

8) виявлення виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту претендентом у кандидати у депутати (кандидатом у депутати), права бути обраною депутатом відповідно до статті 12 цього Кодексу.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 цієї частини, пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (голосування у день виборів), такі звернення виборчою комісією не розглядаються, рішення по них не приймаються.

6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), а у випадку, передбаченому частиною 20 статті 363 цього Кодексу – у передбачений статтею 363 цього Кодексу строк, приймає  рішення  про  скасування  реєстрації  всіх претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виникнення підстав, передбачених частиною 16 статті 341 цього Кодексу, у разі наявності обставин, передбачених частиною 20 статті 363 цього Кодексу, або у разі виявлення обставин, передбачених абзацом другим частини третьої статті 340 цього Кодексу. Після прийняття такого рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб’єкта виборчого процесу.

7. У випадках виявлення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

8. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) рішення про скасування реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати, кандидата (кандидатів) у депутати або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії копію цього рішення у той же строк.

9. У разі смерті претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення його, відповідно, з попереднього або остаточного виборчого списку партії (блоку).

10. У разі прийняття партією (блоком) рішення, передбаченого частиною третьою статті 384 цього Кодексу щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку).»

2.17. Статтю 350 виключити.

2.18. Статтю 351 викласти в такій редакції:

«Стаття 351. Гарантії діяльності у виборчому процесі претендентів у кандидати та кандидатів у депутати

1. Претенденту у кандидати у депутати, кандидату у депутати, крім претендента у кандидати (кандидата у депутати), який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

2. Претендент у кандидати у депутати, кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Претендент у кандидати, кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

3. Претендент у кандидати у депутати має право визначити із числа виборців своїх довірених осіб (не більше трьох осіб).

4. Довірені особи претендента у кандидати у депутати реєструються Центральною виборчою комісією за поданням претендента у кандидати в депутати. У поданні зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси претендента у кандидати у депутати та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). Центральна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб претендентів у кандидати в депутати і видає їм посвідчення за встановленою нею формою.

5. Не допускається реєстрація довіреними особами претендентів у кандидати у депутати осіб, зазначених у другому реченні частини другої статті 352 цього Кодексу.

6. Довірені особи претендента у кандидати у депутати сприяють претенденту у кандидати в депутати у проведенні виборчого процесу; представляють інтереси претендента у кандидати в депутати у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, виборцями, виконують інші повноваження, визначені цим Кодексом.

7. Довірені особи претендента у кандидати у депутати набувають повноважень з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію претендента у кандидати у депутати чи встановлення результатів голосування на праймеріз та їх офіційного оприлюднення.

8. Довірені особи претендента у кандидати у депутати мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.

9. Претендент у кандидати у депутати має право в будь-який час до дня голосування на праймеріз звернутися із заявою до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Кодексом.

10. Довірена особа претендента у кандидати у депутати має право в будь-який час звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частин дев’ятої чи десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, а поданої напередодні і в день голосування на праймеріз – негайно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи претендента у кандидати в депутати, копія якого невідкладно видається або надсилається претенденту у кандидати в депутати.

12. Посвідчення довіреної особи претендента у кандидати у депутати, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.

13. Претендент у кандидати в депутати, кандидат у депутати, довірена особа претендента у кандидати в депутати мають права уповноваженої особи партії (блоку), передбачені пунктами 1, 4, 5 частини чотирнадцятої статті 352 цього Кодексу.»

2.19. Статтю 352 викласти в такій редакції:

«Стаття 352. Гарантії діяльності у виборчому процесі партій (блоків), претенденти у кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі

1. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії (далі – представник партії у Центральній виборчій комісії) з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (блоку).

2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути виборець. Не може бути представником партії (блоку):

1) член виборчої комісії;

2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;

3) військовослужбовець;

4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

3. Заява про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками всіх партій, що входять до складу блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до складу блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (блоку) про затвердження кандидатури представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію претендентів кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.

5. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному виборчому окрузі (далі – уповноважена особа партії (блоку). Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов’язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (блоку).

6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), в електронному вигляді та на паперових носіях підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до складу блоку) та скріплена печаткою партії (печатками партій, що входять до складу блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний територіальний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у загальнодержавному та відповідному територіальному виборчому окрузі та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

7. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією).

8. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня голосування на праймеріз або дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до дня голосування на праймеріз або дня голосування може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою і шостою цієї статті.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частин дев’ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування – невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення невідкладно видається представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).

12. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, невідкладно повертається до Центральної виборчої комісії.

13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;

3) знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі, отримувати їх копії;

4) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.

14. Уповноважена особа партії (блоку):

1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб’єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;

3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного територіального виборчого округу;

4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною 90 статті 339 цього Кодексу;

5) має права офіційного спостерігача від партії (блоку), передбачені частиною дев’ятою статті 354цього Кодексу;

6) має інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженої особи партії (блоку).

15. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються обмеження, встановлені частиною десятою статті 354 цього Кодексу.»

2.20. Статтю 353 викласти в такій редакції:

«Стаття 353. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, громадських організацій.

2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

3. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Кодексом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів, а офіційних спостерігачів від претендентів у кандидати у депутати – після встановлення Центральною виборчою комісію результатів праймеріз.

4. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Кодексу. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.»

2.21. Статтю 354 викласти в такій редакції:

«Стаття 354. Офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати та громадських організацій

1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати чи громадської організації може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сімдесят днів до дня голосування офіційно публікує у газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.

5. Офіційний спостерігач від партії (блоку), громадської організації реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі, керівника відповідної громадської організації.

Офіційний спостерігач від претендента у кандидати у депутати реєструється Центральною виборчою комісією за поданням претендента у кандидати у депутати.

6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку), претендента у кандидати у депутати чи громадської організації та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.

7. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи партії, претендента у кандидати у депутати, керівника відповідної громадської організації вноситься до Центральної виборчої комісії, відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (про реєстрацію офіційного спостерігача від претендента у кандидати у депутати – за п’ять днів до дня голосування на праймеріз).

Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої – третьої, п’ятої, шостої цієї статті.

8. Центральна виборча комісія, відповідна окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

9. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для голосування на праймеріз та організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною 90 статті 339 цього Кодексу, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;

5) звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії, інших державних органів чи до суду щодо усунення порушень цього Кодексу в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення цього Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування на праймеріз або голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Кодексом;

9) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для офіційних спостерігачів.

10. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

11. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації вимог частини десятої цієї статті відповідна виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому частиною 90 статті 339 цього Кодексу. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду.

12. Уповноважена особа партії (блоку), претендент у кандидати у депутати в або керівник громадської організації має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Центральної виборчої комісії (у випадку відкликання спостерігача від претендента у кандидати у депутати), окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

13. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації має право у будь-який час звернутися до Центральної виборчої комісії (у випадку спостерігача від претендента у кандидати у депутати) або окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється відповідно уповноваженій особі партії або претенденту у кандидати у депутати чи керівнику відповідної громадської організації.

14. Офіційний спостерігач від партії (блоку), громадської організації здійснює свої повноваження в межах відповідного територіального виборчого округу, а офіційний спостерігач від претендента у кандидати у депутати – в межах загальнодержавного виборчого округу.»

2.22. Статтю 355 викласти в такій редакції:

«Стаття 355. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня голосування. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.

2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем).

4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.

5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.

6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

1) бути присутнім на зустрічах претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

3) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях та перебувати у приміщеннях дільничних та окружних виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборцям виборчих бюлетенів у приміщенні для голосування та за місцем перебування виборців, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

5) отримувати копії протоколів про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Кодексом;

6) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

7) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Кодексом, з інформуванням про це протягом одного дня Центральної виборчої комісії.

7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.

9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують офіційних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації.»

2.23. Статтю 356 викласти в такій редакції:

«Стаття 356. Гарантія права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів народних депутатів

1. Претендент у кандидати у депутати (кандидат у депутати), зареєстрований у встановленому законом порядку, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, в особі її керівника, представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії (блоку) чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (блоку), довірена особа претендента у кандидати у депутати, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Кодексу, виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 268-274 цього Кодексу.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з урахуванням вимог цього Кодексу оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб’єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) політичної партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу;

3) претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати;

4) уповноважених осіб партій (блоків), довірених осіб претендентів у кандидати у депутати, офіційних спостерігачів від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати та громадських організацій – лише щодо скарг, передбачених частиною шостою статті 271цього Кодексу.

3. Керівник партії, уповноважена особа чи представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, довірена особа претендента у кандидати у депутати діють як представник відповідної партії (блоку) або претендента у кандидати у депутати без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженої особи партії (блоку), представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, довіреної особи претендента у кандидати у депутати, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, зазначених у частині другій цієї статті, якщо ці дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі його особисто.

5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію.

6. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.

7. Рішення чи дії політичної партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу, її посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, можуть бути оскаржені до Центральної виборчої комісії.

8. Скарга на дії чи бездіяльність претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати може бути подана до Центральної виборчої комісії.

9. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, претендентів у кандидати у депутати, їхніх довірених осіб, кандидатів у депутати, партій (блоків), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

10. Суд, до якого подано адміністративний позов щодо призначення, підготовки і проведення виборів депутатів, невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію, відповідну окружну та (чи) дільничну виборчу комісію про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення.

11. Якщо судом прийнято до провадження адміністративний позов із того ж питання та з тих же підстав, що подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про прийняття до провадження адміністративного позову повертає таку скаргу суб’єкту звернення без розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення суду із зазначенням підстав її повернення.

12. Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом п’яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах 13 і 14 цієї статті.

13. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування на праймеріз (голосування у день виборів), може бути подана у строк, встановлений частиною 12 цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування на праймеріз (дню голосування у день виборів).

14. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування на праймеріз або у день виборів, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування на праймеріз або у день виборів, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

15. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

16. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією.

17. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення виборчою комісією без розгляду відповідно до частини першої статті 270 цього Кодексу.

18. Зміна або уточнення суб’єктом звернення зі скаргою вимог під час розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.»

2.24. Статтю 357 викласти в такій редакції:

«Стаття 357. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 275 цього Кодексу, із зазначенням дати підписання.

2. Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.

3. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.»

2.25. Статтю 358 викласти в такій редакції.

«Стаття 110. Рішення за результатом розгляду скарги

1. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарги повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги на рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги на дії (бездіяльність) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори депутатів, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори депутатів, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги виборча комісія може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

7. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування, встановлення результатів виборів депутатів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було визнане недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

8. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права суб’єкта звернення зі скаргою.

10. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування на праймеріз (у день голосування у день виборів) або на наступний день – невідкладно. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій про розгляд скарг не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день – невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Копія рішення окружної виборчої комісії повинна бути надіслана відповідною окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії невідкладно після прийняття цього рішення.

Не пізніше тридцяти днів після завершення виборчого процесу Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію щодо поданих до Центральної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, та результатів їх розгляду, а також відповідну інформацію, надану окружними та дільничними виборчими комісіями.»

2.26. Статтю 359 викласти в такій редакції:

«Стаття 359. Рішення за результатом розгляду скарги

1. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарги повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги на рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги на дії (бездіяльність) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори депутатів, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори депутатів, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги виборча комісія може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

7. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування, встановлення результатів виборів депутатів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було визнане недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

8. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права суб’єкта звернення зі скаргою.

10. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування на праймеріз (у день голосування у день виборів) або на наступний день – невідкладно. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій про розгляд скарг не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день – невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Копія рішення окружної виборчої комісії повинна бути надіслана відповідною окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії невідкладно після прийняття цього рішення.

Не пізніше тридцяти днів після завершення виборчого процесу Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію щодо поданих до Центральної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, та результатів їх розгляду, а також відповідну інформацію, надану окружними та дільничними виборчими комісіями.»

2.27. Статтю 360 викласти в такій редакції:

«Стаття 360. Виборчий фонд партії (блоку), претендента у кандидати у депутати

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у тому числі коштів, отриманих в результаті сплати реєстраційних внесків для участі у праймеріз, та коштів виборчих фондів претендентів у кандидати у депутати, виборчих фондів партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі.

2. Претендент у кандидати у депутати, партія (блок), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов’язана утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями – суб’єктами виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється.

4. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, претендент у кандидати у депутати зобов’язані відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на п’ятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.

Розмір виборчого фонду партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищувати дев’яноста тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Розмір виборчого фонду претендента у кандидати у депутати не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Виборчий фонд партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі (далі – виборчий фонд партії (блоку), має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію. На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку партії (блоку).

Виборчий фонд претендента у кандидати у депутати має один поточний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію претендента у кандидати у депутати.

5. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Претендент у кандидати у депутати відкриває поточний рахунок виборчого фонду в установі банку України, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) та претендент у кандидати у депутати мають право відкрити відповідні рахунки виборчого фонду тільки в національній валюті.

6. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального округу. Один поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку) може обслуговувати декілька територіальних округів.

7. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування.

8. Послуги установ банків, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує.

9. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного накопичувального, поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати письмово повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

10. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), претендента у кандидати у депутати та його відповідні реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття відповідного рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити відповідного рахунку виборчого фонду партії (блоку), претендента у кандидати у депутати публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду здійснюється в безготівковій формі.

12. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду після 18 години останнього дня перед днем голосування у день виборів (для виборчого фонду претендента у кандидати у депутати – після 18 години останнього дня перед днем голосування на праймеріз) здійснюється виключно у разі, якщо рахунки за товари, роботи і послуги були виставлені до зазначеного часу.

Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 18 годині середи після дня голосування у день виборів (для виборчого фонду претендента у кандидати у депутати – о 18 годині середи після дня голосування на праймеріз).

13. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.

14. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений абзацом другим частини дев’ятої цієї статті, не допускається.

15. Партія (блок) із числа претендентів у кандидати у депутати або із числа кандидатів у депутати, включених до попереднього або остаточного виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі, зазначених у частині п’ятій статті 352 цього Кодексу, призначає не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку). Претендент у кандидати у депутати може бути розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довірених осіб. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) мають виключне право на використання коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), а розпорядник поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати має виключне право на використання коштів з поточного рахунку виборчого фонду відповідного претендента у кандидати у депутати.

16. Партія (блок) із числа претендентів у кандидати у депутати або кандидатів, включених до остаточного виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному окрузі призначає по одному розпоряднику кожного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку), який має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).

17. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду.

18. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові коштів відповідного рахунку та Центральній виборчій комісії щотижнево або за їх зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

19. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду зобов’язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язаний за вісім днів до дня голосування на праймеріз та за вісім днів до дня голосування у день виборів подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування на праймеріз (десятого дня до дня голосування у день виборів).

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування на праймеріз та не пізніш як на сьомий день після дня голосування у день виборів подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) остаточний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

20. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язаний за п’ять днів до дня голосування на праймеріз та за п’ять днів до дня голосування у день виборів подати до відповідної партії (всіх партій, що входять до складу блоку), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування на праймеріз та десятого дня до дня голосування у день виборів (на паперових носіях та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах відповідної партії, партій, що входять до складу блоку (за наявності), Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язаний не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування на праймеріз та не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування у день виборів подати до відповідної партії (кожної партії, що входить до складу блоку), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах відповідної партії, партій, що входять до складу блоку (за наявності), Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати зобов’язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування на праймеріз подати до партії, у попередній виборчий список якої було включено претендента у кандидати, або до всіх партій, що входять до складу блоку (у разі включення претендента у кандидати у депутати до попереднього виборчого списку блоку) та до Центральної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді) за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування на праймеріз.

Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду претендента у кандидати у депутати надсилає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції. Партія, до попереднього виборчого списку якої було включено претендента у кандидати у депутати (а у випадку висування претендента у кандидати у депутати виборчим блоком – всі партії, що входять до складу виборчого блоку), на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції на своїх офіційних веб-сайтах оприлюднюють проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду претендента у кандидати у депутати невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня голосування на праймеріз.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду претендента у кандидати у депутати зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування на праймеріз подати до партії (всіх партій, які утворили виборчий блок, до попереднього виборчого списку якого було включено претендента у кандидати у депутати), яка висунула відповідного кандидата у депутати, та Центральної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді).

Центральна виборча комісія не пізніш як на наступний день після отримання фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду претендента у кандидати у депутати надсилає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції. Партія (партії, що входять до складу блоку), до попереднього виборчого спису якої було включено претендента у кандидати у депутати, на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції на своїх офіційних веб-сайтах оприлюднюють остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду претендента у кандидати у депутати невідкладно після його отримання, але не пізніш як на вісімнадцятий день після дня голосування у день виборів.

У фінансових звітах, передбачених цією частиною, обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

21. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною шостою цієї статті, здійснюється Центральною виборчою комісією та полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам цього Кодексу, своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналіз одержаних проміжних фінансових звітів, та не пізніш як на тридцятий день після дня голосування на праймеріз (у день виборів) – аналіз одержаних остаточних фінансових звітів.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Кодексу або інших законів України Центральна виборча комісія повідомляє про це Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно із законом.

22. У фінансових звітах, передбачених частинами п’ятою та шостою цієї статті, в обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на накопичувальний, поточний рахунки (поточні рахунки) виборчого фонду партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок, передбачених Законом України ”Про політичні партії в Україні” для осіб, які здійснюють внески на підтримку партій), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача платежу (із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні”).

23. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п’ятою та шостою цієї статті, та порядок проведення таких звітів Центральною виборчою комісією встановлюються Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.»

2.28. Статтю 361 викласти в такій редакції:

«Стаття 361. Формування виборчого фонду та використання його коштів

1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок добровільних внесків громадян України, які згідно із Законом України “Про політичні партії в Україні” мають право здійснювати внески на підтримку партій, коштів, внесених у вигляді реєстраційних внесків для участі у праймеріз, а також добровільних внесків громадських об’єднань, які у встановленому порядку до початку виборчого процесу виборів народних депутатів України забезпечили оприлюднення щорічних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на своїх веб-сайтах. Половина розміру кожного реєстраційного внеску перераховується Центральною виборчою комісією на накопичувальний рахунок партії (блоку) протягом трьох днів з дня отримання такого внеску, але не раніше дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) і не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дня голосування на праймеріз.

Виборчий фонд претендента у кандидати у депутати формується за рахунок добровільних внесків громадян України, які згідно із Законом України “Про політичні партії в Україні” мають право здійснювати внески на підтримку партій, а також добровільних внесків громадських об’єднань, які у встановленому порядку до початку виборчого процесу виборів народних депутатів України забезпечили оприлюднення щорічних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на своїх веб-сайтах.

2. Добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку), претендента у кандидати у депутати обмежуються розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, встановленого Законом України “Про політичні партії в Україні”.

3. Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду громадянам, які відповідно до Закону України “Про політичні партії в Україні” не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

4. Установа банку або відділення зв’язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду, що перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, та/або від особи, яка не подала заяву про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону України “Про політичні партії в Україні”, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.

У платіжному документі, що подається до установи банку України або відділення зв’язку громадянином України для здійснення внеску до виборчого фонду, обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), розмір (сума) внеску. Установа банку або відділення зв’язку приймає платіжний документ від громадянина України лише за умови пред’явлення ним одного з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті  10 цього Кодексу, а також оригіналу документа, який засвідчує його реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), а також заяви, передбаченої абзацом першим цієї частини.

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) або на поточний рахунок виборчого фонду претендента у кандидати у депутати не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду. Такий добровільний внесок повертається особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості повернення перераховується до державного бюджету.

7. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Кодексу не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір добровільного внеску перевищує розмір, визначений частиною другою цієї статті, протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цих причин установа банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду, перераховує такий добровільний внесок до державного бюджету.

8. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього виборчого фонду.

9. Центральна виборча комісія здійснює контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) та претендентів у кандидати у депутати. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за дотриманням вимог цього Кодексу щодо фінансування передвиборної агітації партій, блоків, претендентів у кандидати у депутати.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів також здійснюється установами банку, в яких відкрито рахунки виборчого фонду. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку.

10. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніш як на п’ятий день після дня голосування у день виборів перераховує кошти, не використані партією (блоку), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

11. Кошти виборчого фонду партії (блоку), не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до складу блоку) у п’ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії (блоку) перераховуються установою банку до державного бюджету на п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

12. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) пізніше ніж за день до дня голосування у день виборів, повертаються установою банку відповідній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості повернення перераховуються до державного бюджету.

13. Кошти виборчого фонду, не використані претендентом у кандидати у депутати, у триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів праймеріз перераховуються установою банку відповідному претенденту у кандидати:

1) у повному обсязі – якщо сума коштів, не використаних претендентом у кандидати у депутати, не перевищує суму коштів, внесених ним до виборчого фонду;

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду, – якщо сума коштів, не використаних претендентом у кандидати у депутати, перевищує суму коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування претенденту у кандидати у депутати, в той самий строк перераховуються установою банку до державного бюджету.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію претендента у кандидати у депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення перераховуються до державного бюджету.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду претендента у кандидати у депутати після дня голосування на праймеріз, а також внески, що надійшли до виборчого фонду партії (блоку) після дня голосування у день виборів, повертаються установою банку відповідній особі за її рахунок, а у разі неможливості повернення перераховуються до державного бюджету.»

2.29. Статтю 362 викласти в такій редакції:

«Стаття 362. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових та позачергових, виборів депутатів за рахунок коштів, передбачених частиною першою статті 360 цього Кодексу, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових та позачергових виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України. Витрати на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів можуть здійснюватися з резервного фонду бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України. Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

4. Кошти на підготовку і проведення чергових, позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату використання матеріально-технічних засобів і оплату праці членів комісій.

6. Окружна виборча комісія у п’ятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини п’ятої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов’язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

11. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Кодексом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього та інших законів, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз або у день виборів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку (з оплатою послуг щодо їх встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

12. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів здійснюються Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»

2.30. Статтю 363 викласти в такій редакції:

«Стаття 363. Особливості інформаційного забезпечення виборів народних депутатів

1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

2. Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, є відкритою. На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб’єкт висування кожного претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати.

3. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 364 цього Кодексу, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків), претенденти у кандидати у депутати (кандидати у депутати) від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій, блоків (обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків), подані ними при реєстрації претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), відповідно попередній або остаточний виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), а також фотографії перших п’яти претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати). Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій і блоків із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.

6. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за десять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів).

7. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:

1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;

2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;

3) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

4) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;

5) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;

6) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня, у тому числі виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз;

7) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;

8) відповідальність за порушення законодавства про вибори.

8. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.

9. На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.

10. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:

1) зареєстрованих претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати та суб’єктів їх висування;

2) передвиборні програми партій, блоків;

3) рахунки виборчих фондів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок;

4) скасування реєстрації (вибуття) претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати, скасування реєстрації всіх претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), включених до виборчого списку партії (блоку);

5) факти та події, пов’язані з виборчим процесом.

11. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, – з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Кодексу.

12. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.

13. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її неупередженого подання.

Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов’язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

14. Засоби масової інформації, інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати та кандидатів у депутати щодо подій, пов’язаних із виборами.

15. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

16. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів (претендентів у кандидати) чи партій (блоків) – за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до статті 364 цього Кодексу.

Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

17. Контроль за дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію.

18. Обов’язкові передвиборні дебати з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації (теледебати) за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, проводяться між партіями (блоками) – суб’єктами виборчого процесу, кандидати у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому цим Кодексом.

19. Для участі у теледебатах партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу визначає до трьох учасників з числа кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) під першими трьома порядковими номерами, уповноважених від імені відповідної партії (блоку) представляти таку партію (блок) на теледебатах. Партія (блок) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про прийняте рішення щодо учасників теледебатів (у якому мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові кожного учасника, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання (поштова адреса), номер телефону, поштова адреса та адреса електронної пошти) не пізніше ніж через три дні після прийняття такого рішення.

20. Невиконання партією (блоком) положень частини другої цієї статті, а також відмова усіх визначених партією (блоком) учасників від участі у теледебатах або їх неявка на теледебати за умови належного повідомлення про дату, час і місце проведення теледебатів має наслідком скасування реєстрації усіх включених до виборчого списку відповідної партії (блоку) кандидатів у депутати, про що Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення у порядку, встановленому частиною шостою статті 349 цього Кодексу.

21. Теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться у період з десятого дня до дня голосування і до останньої п’ятниці перед днем голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, і тривають не менше 60 хвилин. Теледебати організовуються у цикл передач таким чином, щоб кожна партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу могла взяти участь у них не менше одного разу. Кількість партій (блоків), які братимуть участь у теледебатах, а також черговість їх участі у теледебатах визначається Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

22. Теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України транслюються на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Учасники дебатів, визначені партіями (блоками) у порядку, передбаченому частиною другої цієї статті, беруть участь у теледебатах особисто і повідомляються про день, час і місце проведення теледебатів Центральною виборчою комісією не пізніш як за три дні до дня проведення теледебатів.

23. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, за відповідною угодою, що укладається між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України.

24. Проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, між партіями та блоками – суб’єктами виборчого процесу організовується Національною телекомпанією України. Національна телекомпанія України не пізніше ніж п’ятнадцять днів до дня голосування у день виборів оприлюднює в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також письмово повідомляє партію (блок) – суб’єкта виборчого процесу про формат теледебатів, який включає: перелік партій (блоків), учасники від яких братимуть участь у теледебатах; тривалість теледебатів та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

Теледебати організовуються та проводяться таким чином, щоб в ході їх проведення між учасниками в обов’язковому порядку були обговорені такі тематичні питання:

1) засади та пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики для відповідної партії (блоку), першочергові кроки Кабінету Міністрів України, сформованого коаліцією депутатських фракцій, до якої входитиме фракція відповідної партії (блоку);

2) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів фіскальної системи, пропозиції щодо її зміни;

3) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи соціального захисту населення, пропозиції щодо її зміни;

4) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров’я, пропозиції щодо її зміни;

5) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров’я, пропозиції щодо її зміни.

25. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам теледебатів для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.

26. Переривання трансляції теледебатів комерційною або політичною рекламою забороняється.

27. Проведення під час теледебатів інтерактивного голосування та оприлюднення його результатів можуть включатися до формату передачі тільки за згодою усіх учасників циклу теледебатів, зазначених у цій статті.

28. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

29. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, зобов’язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.

30. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, протягом останніх двох днів перед, відповідно, днем голосування на праймеріз або днем голосування у день виборів.

31. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування (голосування на праймеріз) повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування (день голосування на праймеріз) результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.

32. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов’язаної з виборами або за участю претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення “Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії”, яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.»

2.31. Статтю 364 викласти в такій редакції:

«Стаття 364. Особливості передвиборної агітації на виборах народних депутатів

1. Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного претендента у кандидати у депутати або партію (блок) – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію (блок) – суб’єкта виборчого процесу, претендента у кандидати у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій (блоків) чи претендентів у кандидати у депутати;

8) встановлення агітаційних наметів;

9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

3. Політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією (блоком) – суб’єктом виборчого процесу або претендентом у кандидати у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу чи певного претендента у кандидати у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) претендентів у кандидати у депутати, назв чи символіки партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.

4. Повідомлення в період виборчого процесу про дії претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), які згідно із статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, належать до передвиборної агітації.

Претенденти у кандидати у депутати (кандидати у депутати), які згідно із статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, зобов’язані припинити на період передвиборної агітації виконання службових обов’язків за місцем роботи з наданням їм неоплачуваної відпустки.

5. Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб’єкта виборчого процесу, заходів, зазначених у пунктах 1-7, 9 частини другої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз’яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії (блоки) – суб’єкти виборчого процесу та претенденти у кандидати у депутати (кандидати у депутати), а також положення передвиборних програм партій (блоків).

6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Кодексу, коштів виборчих фондів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати. Претенденти у кандидати у депутати, зареєстровані у загальнодержавному окрузі, можуть здійснювати передвиборну агітацію за кошти власних виборчих фондів, а кандидати у депутати, зареєстровані у загальнодержавному виборчому окрузі – за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку). Використання власних коштів партій (у тому числі партій, що входять до складу блоку), претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

7. Надання партіям (блокам), претенденти у кандидати у депутати (кандидати у депутати) від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, друкованих площ у друкованих засобах масової інформації здійснюється з додержанням принципу рівних умов.

Партія (блок), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення політичної реклами на власну підтримку з урахуванням вимог цього Кодексу.

Підтримка партією (блоком), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої (якого) зареєстровані у загальнодержавному окрузі, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку партії (блоку), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

8. Надання претендентам у кандидати у депутати друкованих площ у друкованих засобах масової інформації здійснюється з додержанням принципу рівних умов.

Претендент у кандидати у депутати фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення політичної реклами на власну підтримку з урахуванням вимог цього Кодексу.

Підтримка претендентом у кандидати у депутати від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на власну підтримку забороняється, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

9. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати (кандидати у депутати) від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендент у кандидати у депутати мають право на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

10. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), претенденти у кандидати (кандидати у депутати) від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або претенденту у кандидати у депутати, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або претенденту у кандидати у депутати. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партії (однієї з партій, що входять до складу блоку), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої (якого) зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або претендента у кандидати у депутати.

Будинки (приміщення) державної або комунальної форми власності надаються для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації без проведення конкурсу.

11. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування обладнують стенди, дошки оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій (блоків), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та претендентів у кандидати у депутати, з додержанням принципу рівних умов.

12. Юридичні та фізичні особи – розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати до розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами) з використанням носіїв зовнішньої реклами.

13. Партія (блок), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендент у кандидати у депутати на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Партія (блок) може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що їй належить (що належить партії, яка входить до складу блоку). Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. Матеріали передвиборної агітації виготовляються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”.

14. Партія (блок), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендент у кандидати у депутати, зобов’язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) та із застосуванням обладнання, що їй належить (належить партії, що входить до складу блоку), або відповідно виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду претендента у кандидати у депутати, не пізніш як через п’ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії. Якщо друковані матеріали передвиборної агітації виконувалися регіональною мовою або мовою меншини, до кожного примірника такого матеріалу додається його переклад державною мовою.

15. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії (партії, що входить до складу блоку), їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

16. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять місця у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації з додержанням принципу рівних умов.

17. Партія (блок), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претенденти у кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію відповідно претендента (претендентів) у кандидати у депутати, кандидатів у депутати.

18. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування на праймеріз (перед днем голосування у день виборів).

19. Передвиборна агітація напередодні дня голосування на праймеріз (дня голосування) та в день голосування на праймеріз (день голосування) забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії (блоку), претенденти у кандидати (кандидати у депутати) від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендентів у кандидати у депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими претендентами у кандидати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

20. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Кодексом.

21. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог та обмежень, встановлених цією статтею та статтями 364 – 365 цього Кодексу.

22. Партія (блок), претенденти у кандидати або кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендент у кандидати у депутати мають право користуватися засобами масової інформації державної та комунальної форми власності на умовах, передбачених цим Кодексом.

23. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Кодексу, партіям (блокам), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, а також претендентам у кандидати у депутати встановлюється Центральною виборчою комісією.

24. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

25. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто днів до дня голосування у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.

26. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 червня року, що передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною двадцять п’ятою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети “Голос України” (для друкованих засобів масової інформації).

27. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претендентам у кандидати у депутати.

Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати здійснюється тільки після відповідної оплати друкованої площі чи ефірного часу з відповідних рахунків виборчих фондів.

28. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу для проведення передвиборної агітації одній партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, одному претенденту у кандидати у депутати за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, іншому претенденту у кандидати у депутати. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претенденту у кандидату у депутати в разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частин шостої чи десятої статті 365 цього Кодексу.

29. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами депутатів, зобов’язані зазначити замовника опитування, повну назву організації, що проводила опитування, час його проведення, територію, яку охоплювало опитування, розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних, метод опитування, точне формулювання питань, можливу статистичну похибку.

30. Вимоги, встановлені частинами двадцять четвертою – двадцять восьмою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (партії, що входять до складу блоку), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, претенденти у кандидати у депутати.

31. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування у день виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, регіональні та місцеві телерадіоорганізації – у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.

32. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, надається телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами.

33. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час розповсюдження програм передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу з метою забезпечення регіональним телерадіоорганізаціям державної та комунальної форми власності можливостей поширення таких програм у відповідних регіонах.

34. Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) – суб’єкту виборчого процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів. Цей час партії (блоку) надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу.

35. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації партій (блоків), за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається до Центральної виборчої комісії та відповідних окружних виборчих комісій не пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня виборів.

36. Черговість надання партіям (блокам) – суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на загальнонаціональному радіоканалі та телеканалі в межах розкладу, зазначеного у частині тридцять п’ятій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією, із запрошенням представників партій у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій.

Черговість надання партіям (блокам) – суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на регіональних радіо- та телеканалах державної та комунальної форм власності в межах розкладу, зазначеного у частині тридцять п’ятій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться відповідними окружними виборчими комісіями, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, із запрошенням уповноважених осіб партій (блоків).

37. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини тридцять шостої цієї статті та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, місцевих друкованих засобах масової інформації державної та комунальної форми власності у триденний строк з дня затвердження їх відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією.

38. Оплата наданого партії (блоку) ефірного часу здійснюється Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією і Національною суспільною телерадіокомпанією України, регіональною телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми власності.

39. Впродовж 10 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку), претендента у кандидати у депутати забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії партії (блоку), претендентів у кандидати у депутати.

Забороняється теле-, радіотрансляція передвиборних агітаційних програм, учасниками або ведучими яких є претенденти у кандидати (кандидати у депутати), за винятком програм, передбачених частиною шістнадцятою статті 363 та частинами 18-27 статті 363 цього Кодексу.

40. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) чи претендента у кандидати у депутати розпорядником поточного рахунку виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації та без погодження змісту політичної реклами для показу телерадіоорганізаціями надання ефірного часу забороняється.

Центральна виборча комісія погоджує зміст політичної реклами для трансляції телерадіоорганізаціями лише за умови її відповідності положенням передвиборної програми партії (блоку).

41. Телерадіоорганізації зобов’язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

42. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, відповідної окружної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов’язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу відповідно партії (блоку), претенденту у кандидати у депутати для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності – копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

43. Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії (блоки), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та претенденти у кандидати у депутати. Протягом демонстрації політичної реклами обов’язково демонструється повна назва (або прізвище, ім’я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п’ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

44. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій поліграфічному виконанні в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, а також в одному з регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації державної чи комунальної форми власності кожного з регіонів свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків.

Угода про публікацію передвиборної програми партії (блоку) з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною тридцять шостою статті 364 цього Кодексу.

45. Редакції газет “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, зобов’язані надрукувати передвиборні програми суб’єктів виборчого процесу в окремих спеціальних випусках видань не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів. Послідовність розміщення перевиборних програм партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу у відповідному виданні визначається згідно з черговістю їх реєстрації Центральною виборчою комісією.

46. Друковані засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі. Загальнодержавні друковані засоби масової інформації здійснюють таку публікацію в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, а регіональні та місцеві – у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.

47. Партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, претендент у кандидати у депутати мають право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині дев’ятнадцятій статті 365 цього Кодексу.

48. Матеріали передвиборної агітації, передбачені в частині сорок сьомій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку), претендента у кандидати у депутати розпорядником поточного рахунку відповідного виборчого фонду партії (блоку), претендентом у кандидати у депутати з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди, надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації та без погодження змісту агітаційних матеріалів центральною виборчою комісією  публікація цих матеріалів забороняється. Вимоги цієї статті в частині обов’язковості укладання угоди з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації та попередньої оплати публікації агітаційних матеріалів не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія (партія, що входить до складу блоку) – суб’єкт виборчого процесу, претендент у кандидати у депутати.

Центральна виборча комісія погоджує зміст агітаційних матеріалів, зазначених у абзаці першому цієї частини лише за умови її відповідності положенням передвиборної програми партії (блоку).

49. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій зобов’язані надавати їм усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності – надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.»

2.32. Статтю 365 викласти в такій редакції:

«Стаття 365. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації на виборах народних депутатів

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу чи претенденти у кандидати у депутати;

2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) у робочий час посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях;

5) претендентам у кандидати у депутати (кандидатам у депутати), які згідно із статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, які не припинили на період передвиборної агітації виконання службових обов’язків за місцем роботи з наданням їм неоплачуваної відпустки.

2. У військових частинах (формуваннях), в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань), установ виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими претендентами у кандидати у депутати, довіреними особами чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною окружною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора з обов’язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати або їх довірених осіб.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати.

4. Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії (блоки) – суб’єктів виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати або публічна оцінка діяльності цих партій (блоків) чи претендентів у кандидати у депутати під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями.

Забороняється розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації особами, не уповноваженими на таке розповсюдження відповідною партією або виборчим блоком. Право на розповсюдження таких матеріалів підтверджується посвідченням або письмовим дозволом, підписаним керівником відповідної партії (керівниками партій, що входять до складу блоку) та засвідченим печаткою партії (печатками партій, що входять до складу блоку).

5. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

6. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.

7. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частин тридцять п’ятої та сорокової статті 364 і частин сорок п’ятої та сорок восьмої статті 364 цього Кодексу, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за партії (блоки), претендентів у кандидати у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу.

8. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі:

1) прізвищ чи портретів претендентів у кандидати або кандидатів у депутати;

2) назв чи символіки партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, а також партій, що входять до складу блоку.

9. Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

10. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію (блок) – суб’єкта виборчого процесу, партію, що входить до складу блоку або претендента у кандидати у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.

11. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Кодексу суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

12. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

13. Партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, претендент у кандидати у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або претендент у кандидати вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем голосування зобов’язаний надати партії (блоку), претенденту у кандидати у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи претендентом у кандидати матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою “відповідь” на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або не голосування за певні партії (блоки), претендентів у кандидати у депутати. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

14. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію (блок) чи претендента у кандидати у депутати або згадуванням назви партії (блоку) чи імені претендента у кандидати у депутати, є непрямим підкупом виборців.

15. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз’яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз’яснення затверджується Центральною виборчою комісією і один раз на тиждень друкується в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” на першій сторінці та транслюється на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня голосування за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

16. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності своїми передачами не повинні перекривати передачі передвиборної агітації партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення.

17. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.

Забороняється надання ефірного часу для показу телерадіоорганізаціями політичної реклами, зміст якої не був попередньо погоджений Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Кодексом.

18. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

19. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

20. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених:

1) частиною п’ятою цієї статті;

2) частиною дев’ятою цієї статті, якщо засобу масової інформації було достовірно відомо про наявність відповідного рішення суду.

21. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об’єктах культурної спадщини.

22. Претендентам у кандидати та кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, таких осіб:

1) претендентам у кандидати та кандидатам у депутати, які займають посади в органах державної влади чи в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, – посадових та службових осіб органів державної влади чи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (крім осіб, які перебувають на посадах помічника-консультанта народного депутата України);

2) претендентам у кандидати та кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, – підлеглих їм осіб за місцем роботи (у робочий час).

23. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, зміст яких не було погоджено у порядку, встановленому цим Кодексом, Центральною виборчою комісією, а також друкованих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

24. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини вісімнадцятої статті 364 цього Кодексу забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії (блоки) – суб’єкти виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати або публічна оцінка діяльності цих партій (блоків) чи претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

25. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого Кодексом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

26. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає зазначене повідомлення до відповідних правоохоронних органів.»

2.33. Статтю 366 викласти в такій редакції:

«Стаття 366. Реєстрація виборців для участі у голосуванні на праймеріз та для участі у голосуванні у день виборів

1. Дільничні виборчі комісії на підставі відомостей Державного реєстру виборців не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) виготовляють попередні списки виборців (списки учасників праймеріз) для відповідних звичайних виборчих дільниць з урахуванням вимог Кодексу. Складання попередніх списків виборців (учасників праймеріз) для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

2. До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться вісімнадцять років та які відповідно до відомостей Державного реєстру виборців голосуватимуть на відповідній виборчій дільниці у день голосування на праймеріз (у день виборів). Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

До попереднього списку учасників праймеріз на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України – прихильники певної партії (блоку), які особисто зареєструвались для участі у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів) за допомогою веб-ресурсу “Особистий кабінет виборця” до дня виготовлення попередніх списків учасників праймеріз або були зареєстровані відповідним органом ведення Державного реєстру виборців або дільничною виборчою комісією для участі у голосуванні на праймеріз на відповідній виборчій дільниці відповідно до Кодексу. Виборець може бути включений до списку учасників праймеріз тільки на одній виборчій дільниці.

Умовою реєстрації виборця для участі у праймеріз є сплата ним на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії, відкритий не пізніш ніж за сто двадцять днів до дня виборів, реєстраційного внеску у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, половина якого перераховується Центральною виборчою комісією на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), який представляє зареєстрований для участі у голосуванні на праймеріз прихильник, а половина – витрачається на фінансування заходів з організації підготовки та проведення виборів, які згідно з цим Кодексом фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету.

Реквізити спеціального рахунку, зазначеного у абзаці третьому цієї частини, одноразово публікуються Центральною виборчою комісією у газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш ніж за сто десять дні до дня голосування у день виборів.

3. У попередньому списку виборців (попередньому списку учасників праймеріз) зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця (місце перебування на день голосування на праймеріз) відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла (місця перебування у день проведення голосування на праймеріз) були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

Форму попереднього списку виборців та форму попереднього списку учасників праймеріз встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Кодексу.

4. У попередньому списку виборців (попередньому списку учасників праймеріз) навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі “Примітки”.

5. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців (списків учасників праймеріз) встановлюється Центральною виборчою комісією.

6. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після виготовлення попереднього списку виборців (попереднього списку учасників праймеріз) надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

7. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю (а для виборців, зареєстрованих для участі у голосуванні на праймеріз – кожному виборцю, зареєстрованому для участі у голосуванні на праймеріз) іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців (попереднього списку учасників праймеріз) відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів). Виборцям, стосовно яких у списку виборців (списку учасників праймеріз) є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за десять днів до дня голосування.

Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

8. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців (попереднім списком учасників праймеріз) у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може особисто зареєструватись для участі у голосуванні на праймеріз (у день виборів) за допомогою веб-ресурсу “Особистий кабінет виборця” або звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про його реєстрацію для участі у голосуванні на праймеріз (у день виборів) на відповідній виборчій дільниці, а також щодо уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку виборців інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

9. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною восьмою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

10. Заява виборця щодо реєстрації для участі у голосуванні на праймеріз (у день виборів) може бути подана не пізніше ніж у день голосування на праймеріз (голосування у день виборів) і розглядається виборчою комісією або органом ведення Державного реєстру виборців протягом того ж дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається. До заяви про реєстрацію для участі у голосуванні на праймеріз має бути додана копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, зазначеного у частинах 1-5 статті 366 цього Кодексу.

11. Дільнична виборча комісія та орган ведення Державного реєстру виборців розглядають заяви виборців у порядку, встановленому Кодексом.

12. Дільнична виборча комісія або орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Кодексом.

13. Адміністративний позов про уточнення списку виборців (списку учасників праймеріз) може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або дільничної виборчої комісії із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

14. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців (попереднього списку учасників праймеріз) не пізніш як у день голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії.

15. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 150 Кодексу, не пізніш як за десять днів до дня голосування у день виборів подають до органу ведення Державного реєстру виборців відомості для періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

16. Відомості, передбачені частиною п’ятнадцятою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи і скріплюється печаткою.

17. Члени окружних та дільничних виборчих комісій реєструються для участі у голосуванні у день виборів на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій реєструються для участі у голосуванні на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

18. Дільнична виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру виборців не пізніш як за два дні до дня голосування на праймеріз (у день виборів), виготовляє уточнений список виборців.

19. Уточнені списки виборців (уточнені списки учасників праймеріз) містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів для голосування відповідно на праймеріз або у день виборів.

20. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за два дні до дня голосування на праймеріз передає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців, яка містить дані, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 Кодексу щодо всіх зареєстрованих для участі у голосуванні на праймеріз прихильників відповідної партії (блоку).

21. Зміни до уточненого списку виборців (списку учасників праймеріз) вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі відомостей Державного реєстру виборців, заяви виборця про його реєстрацію для участі у голосуванні на праймеріз (у день виборів) на відповідній виборчій дільниці, рішення суду, звернення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, підписаного ним та всіма претендентами у кандидати у депутати від партії (блоку) щодо виключення прихильника зі списку учасників праймеріз.

22. Зміни до уточненого списку виборців (списку учасників праймеріз) можуть вноситись у день голосування на праймеріз (у день виборів).

23. При включенні виборця до списку виборців (списку учасників праймеріз) на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців (уточненого списку учасників праймеріз) відомості про нього, передбачені формою списку виборців (формою списку учасників праймеріз), вносяться у кінці списку виборців (списку учасників праймеріз). При цьому у графі “Примітки” зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.

24. Виключення зі списку виборців (списку учасників праймеріз) осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом “Виключено” та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітки”. При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і підстава внесення відповідних змін.

25. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки в уточненому списку виборців (уточненому списку учасників праймеріз) – неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання (місця перебування) – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців (списку учасників праймеріз) включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів). Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітки”.

26. Реєстрація виборців для участі у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів) на спеціальних виборчих дільницях, а також  виготовлення та уточнення списків виборців (списків учасників праймеріз) здійснюються в порядку, встановленому цим Кодексом з урахуванням положень частини двадцять сьомої цієї статті.

27. Виборці, які до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) повинні покинути заклад або установу, при якій утворено спеціальну виборчу дільницю, не можуть бути включені до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утовореній при такому закладі або установі, на підставі заяви про реєстрацію для участі у голосуванні на праймеріз (у день виборів) на такій дільниці. Такі виборці можуть подати відповідні заяви до дільничної виборчої комісії звичайної або закордонної виборчої дільниці.

28. Реєстрація виборців для участі у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів) на закордонних виборчих дільницях, а також  виготовлення та уточнення списків виборців (списків учасників праймеріз) здійснюються в порядку, встановленому цим Кодексом з урахуванням положень частини двадцять дев’ятої цієї статті.

29. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та у день голосування на праймеріз (голосування у день виборів) перебуватимуть за межами України.»

2.34. Статтю 367 викласти в такій редакції:

«Стаття 367. Виборчий бюлетень

1. Голосування виборців на виборах депутатів, у тому числі й голосування на праймеріз, здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз та виборчих бюлетенів для голосування у день виборів (далі – виборчий бюлетень).

Для голосування за претендентів у кандидати у депутати від кожної партії (блоку) у день голосування на праймеріз виготовляється окремий виборчий бюлетень.

2. Форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів).

Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз для кожної партії (блоку) повинні бути різного кольору. Кольори виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз та колір виборчого бюлетеня для голосування у день виборів мають відрізнятись.

Ступені захисту виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз та виборчого бюлетеня для голосування у день виборів встановлюються Центральною виборчою комісією.

3. Для проведення голосування на праймеріз для кожної виборчої дільниці виготовляються окремі виборчі бюлетені для кожної партії (блоку), яка висунула попередній список претендентів у кандидати у депутати. Кожен такий виборчий бюлетень повинен містити назву виборів, дату проведення голосування на праймеріз, позначення загальнодержавного виборчого округу, зазначення праймеріз, повну назву відповідної парті (блоку) та її порядковий номер, визначений шляхом жеребкування Центральною виборчою комісією у встановленому цим Кодексом порядку, номер територіального виборчого округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії.

Виборчий бюлетень для голосування у день виборів повинен містити назву та дату проведення виборів депутатів, позначення загальнодержавного виборчого округу, зазначення виборів, номер територіального виборчого округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії.

Текст кожного виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз та текст виборчого бюлетеня для голосування у день виборів викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші відповідного бюлетеня та лише з одного боку.

4. У кожному виборчому бюлетені для голосування на праймеріз зазначається порядковий номер відповідної партії (блоку), визначений шляхом жеребкування, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), уповноважених осіб партій (блоків) у загальнодержавному окрузі після закінчення реєстрації претендентів у кандидати та перед затвердженням форми і тексту виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз.

У кожному виборчому бюлетені для голосування на праймеріз поряд з порядковим номером партії (блоку) також зазначається повна назва відповідної партії (блоку), а під назвою партії (блоку) -  порядкові номери претендентів у кандидати у депутати у попередньому виборчому списку партії (блоку) та прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) всіх зареєстрованих претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку). Між порядковим номером претендента у кандидати у депутати у попередньому списку відповідної партії (блоку) та прізвищем кожного претендента у кандидати у депутати розміщується порожній квадрат.

У виборчому бюлетені для голосування у день виборів назви партій (блоків) розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) у загальнодержавному окрузі після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) та перед затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня для голосування у день виборів.

У виборчому бюлетені для голосування у день виборів також зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії (блоку), повна назва відповідної партії (блоку), прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) перших п’яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Між номером кожної партії (блоку) та назвою цієї партії (блоку) розміщується порожній квадрат.

5. Кожен виборчий бюлетень для голосування на праймеріз, а також виборчий бюлетень для голосування у день виборів містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. При цьому у роз’ясненні щодо порядку заповнення виборцем виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз обов’язково вказується максимальна кількість кандидатів від кожної партії (блоку), за яку може проголосувати виборець, визначена з урахуванням положень частини восьмої статті 371 цього Кодексу.

6. Кожен виборчий бюлетень для голосування на праймеріз, а також виборчий бюлетень для голосування у день виборів має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, позначення праймеріз або голосування у день виборів, позначення загальнодержавного виборчого округу та номера територіального округу або позначення, що він є закордонним, номера виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

7. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз та виборчі бюлетені для голосування у день виборів є документами суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Кодексу. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів праймеріз та результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.

8. Для голосування на праймеріз для кожної виборчої дільниці відповідного територіального або закордонного виборчого округу кожний виборчий бюлетень виготовляється у кількості, що на два відсотка перевищує кількість виборців, попередньо зареєстрованих для участі у голосуванні на праймеріз на відповідній виборчій дільниці відповідного територіального округу, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

Виборчі бюлетені для голосування у день виборів для кожної виборчої дільниці кожного територіального округу виготовляються у кількості, що на два відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці відповідного територіального округу, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

9. Центральна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і державними поліграфічними підприємствами, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз у централізованому порядку не пізніш як за сім днів до дня голосування на праймеріз, а для голосування у день виборів – не пізніш як за сім днів до дня голосування у день виборів.

10. Підприємства-виготовлювачі виборчих бюлетенів забезпечують суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

11. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

12. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз та для голосування у день виборів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження форм виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз та не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня для голосування у день виборів.

13. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), виготовлених для кожного територіального виборчого округу, оприлюднюється не пізніш як за один день до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

14. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені для голосування на праймеріз та для голосування у день виборів виготовляються з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування за претендентів у кандидати у депутати від кожної партії (блоку) не повинна перевищувати більш ніж на два відсотки загальну кількість попередньо зареєстрованих учасників праймеріз на виборчій дільниці. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування у день виборів не повинна перевищувати більш ніж на два відсотки кількість виборців на виборчій дільниці. Дозвіл на виготовлення виборчих бюлетенів може бути наданий не пізніш як за три дні до дня голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.

Відомості про кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (по кожній партії та блоку), а також відомості про кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування у день виборів вносяться, відповідно, до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці з голосування на праймеріз та протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з голосування у день виборів, та враховуються відповідною окружною виборчою комісією при складанні протоколів про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а також Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного виборчого округу – відповідно для голосування на праймеріз та для голосування у день виборів.

15. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації усіх претендентів у кандидати у депутати від партії або блоку у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз для відповідної партії (блоку), виготовлені виборчі бюлетені для голосування за претендентів у кандидати у депутати від відповідної партії (блоку) не передаються відповідним виборчим комісіям, у разі їх передання дільничним виборчим комісіям – погашаються шляхом проставлення штампа «Вибув» і не видаються виборцям, зареєстрованим для участі у голосуванні на праймеріз під час проведення голосування на праймеріз. Погашення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз здійснюється на підставі рішення Центральної виборчої комісії про внесення змін до відповідного виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз. Рішення Центральної виборчої комісії негайно передається відповідним окружним виборчим комісіям для внесення відповідних змін дільничними виборчими комісіями.

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації усіх всіх кандидатів у депутати від партії (блоку) у загальнодержавному окрузі у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, однак за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів. Рішення Центральної виборчої комісії негайно передається відповідним окружним виборчим комісіям для внесення відповідних змін дільничними виборчими комісіями.

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації окремого претендента у кандидати у депутати від партії (блоку) у загальнодержавному окрузі у період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз або після виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, однак за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів для голосування за претендентів у кандидати у депутати від відповідної партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз щодо відповідної партії (блоку) за допомогою штампа «Вибув». Рішення Центральної виборчої комісії негайно передається відповідним окружним виборчим комісіям для внесення відповідних змін дільничними виборчими комісіями.

Зміни до виборчих бюлетенів, передбачені цією частиною, вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа “Вибув” на засіданні дільничної виборчої комісії.

Вносити зміни до виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (для голосування у день виборів) без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.

Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня для голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів.

16. Форма штампа, зазначеного у частині п’ятнадцятій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів). Окружні виборчі комісії не пізніш як за сім днів до дня голосування на праймеріз (голосування у день виборів) забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи зберігаються в окружній виборчій комісії.

Штамп “Вибув” передається окружною виборчою комісією всім дільничним виборчим комісіям одночасно з передачею відповідного рішення Центральної виборчої комісії. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць штамп “Вибув” передається одночасно з виборчими бюлетенями для голосування на праймеріз (голосування у день виборів).

17. У разі якщо до виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз або для голосування у день виборів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу.

У випадку організації підготовки та проведення голосування на праймеріз в акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз для кожної партії (блоку), кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по кожній відповідній партії (блоку), а також прізвища осіб, з вини яких це сталося.

У випадку організації підготовки та проведення голосування у день виборів, в акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, а також прізвища осіб, з вини яких це сталося

Один примірник акта, зазначеного у абзаці другому та третьому цієї частини, невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються в пакет (а у разі праймеріз – в окремі пакети по кожній партії (блоку) в порядку, передбаченому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті для зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз зазначається: “Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі на праймеріз” та назва відповідної партії або блоку. На пакеті для зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів зазначається: “Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі у день виборів”. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування на праймеріз або, відповідно, дня голосування у день виборів і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому частинами першою-шостою статті 379 цього Кодексу.

При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.

18. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.»

2.35. Статтю 368 викласти в такій редакції:

«Стаття 368. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія не раніш як за сім днів до дня голосування на праймеріз приймає виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (в упаковках підприємства-виготовлювача для кожної партії (блоку) окремо) від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів для голосування на праймеріз рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні.

Окружна виборча комісія не раніш як за сім днів до дня голосування у день виборів приймає виборчі бюлетені для голосування у день виборів в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів для голосування у день виборів рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні.

Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, а також підписується уповноваженим представником Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий – зберігається в окружній виборчій комісії, третій – невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів для голосування, відповідно, на праймеріз або голосування у день виборів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа або окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною поліцейського.

3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), але не пізніш як за 24 години до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.

4. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу.

У протоколі про передачу виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз зазначаються:

1) позначення загальнодержавного виборчого округу та номер територіального округу;

2) позначення праймеріз;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку), а також сумарно по всіх партіях (блоках), отриманих окружною виборчою комісією;

4) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються виборчі бюлетені для голосування на праймеріз;

5) кількість виборців на виборчій дільниці, попередньо зареєстрованих для голосування на праймеріз, згідно із списком учасників праймеріз на день складення протоколу;

6) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі по кожній партії (блоку), а також сумарно по всіх партіях (блоках);

7) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені для голосування на праймеріз;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, що залишилися в окружній виборчій комісії, по кожній партії та блоку, а також сумарно по всіх партіях (блоках).

У протоколі про передачу виборчих бюлетенів для голосування у день виборів зазначаються:

1) позначення загальнодержавного виборчого округу та номер територіального округу;

2) позначення голосування у день виборів;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, отриманих окружною виборчою комісією;

4) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються виборчі бюлетені для голосування у день виборів;

5) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складення протоколу;

6) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у у день виборів;

7) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, що залишилися в окружній виборчій комісії.

5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, відповідно, для голосування на праймеріз та голосування у день виборів складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий – зберігається в окружній виборчій комісії, третій – невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Копія протоколу, засвідчена на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу надається членам окружної виборчої комісії.

6. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.

7. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) передаються Центральною виборчою комісією не раніш як за три дні до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів). Про передачу виборчих бюлетенів виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п’ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України, відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

8. Претендент у кандидати у депутати, його довірена особа (щодо копій протоколів про прийняття або передачу виборчих бюлетенів для голосування праймеріз), уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, мають право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п’ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для партії (блоку), претендента у кандидати у депутати та не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Копії протоколу, зазначеного у частині сьомій цієї статті, надаються представникам партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.

9. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені для голосування, відповідно, на праймеріз або для голосування у день виборів, до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі поліцейського, на якого покладається обов’язок охорони.

10. Приймання виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку), перевіряючи відповідність позначення виборчого округу, номера територіального округу та номера виборчої дільниці, назви партії (блоку), зазначених на виборчих бюлетенях.

Приймання виборчих бюлетенів для голосування у день виборів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування у день виборів, перевіряючи відповідність позначення виборчого округу, номера територіального округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях.

11. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

12. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів відповідній кількості (а у випадку праймеріз – відповідним кількостям), зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), дільнична виборча комісія складає у трьох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії, а третій – невідкладно вивішується у приміщенні дільничної виборчої комісії для загального ознайомлення. За наявності зазначених розходжень кількостями виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, отриманих дільничною виборчою комісією по кожній партії (блоку), вважаються кількості, встановлені на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксовані в акті про розходження і в протоколі засідання комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

13. Виборчі бюлетені для голосування, відповідно, на праймеріз та у день виборів, зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною третьою статті 370 цього Кодексу) перебуває під охороною поліцейського.

14. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи Національної поліції та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів округу та виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені (у випадку праймеріз такий підрахунок проводиться по кожній партії (блоку) окремо). Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості (у випадку праймеріз – кількостей по відповідних партіях або блоках) виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу. Кількість (у випадку праймеріз – кількості по кожній партії та блоку) виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість (встановлені кількості по кожній партії (блоку) вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.»

2.36. Статтю 369 викласти в такій редакції:

«Стаття 369. Приміщення для голосування на праймеріз та у день виборів

1. Голосування на праймеріз та у день виборів проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують звичайні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Кодексу та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.

Керівники закладів, установ, полярної станції України, капітани суден, де утворені спеціальні виборчі дільниці, забезпечують спеціальні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування та з урахуванням нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією.

Керівники закордонних дипломатичних установ України, військових частин (формувань), дислокованих за межами України, де утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують закордонні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією.

3. Приміщення для голосування на праймеріз та у день виборів для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої – не меншу 75 кв. м, великої – не меншу 90 кв. м.

У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної чи закордонної виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці може мати меншу площу за нормативами, встановленими Центральною виборчою комісією.

4. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Кодексу мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

5. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, претендентів у кандидати у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до списку виборців цієї виборчої дільниці, претендентів у кандидати у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

6. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування на праймеріз та у день виборів використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня – не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика – не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов’язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також попередні (у випадку проведення голосування на праймеріз) остаточні (у випадку проведення голосування у день виборів) виборчі списки від кожної партії (блоку), претенденти у кандидати (кандидати у депутати) від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частинами четвертою та п’ятою статті 363 цього Кодексу, які розміщуються відповідно до порядкових номерів партій (блоків), визначених шляхом жеребкування.»

2.37. Статтю 370 викласти в такій редакції:

«Стаття 370. Підготовка до голосування

1. Про час і місце голосування на праймеріз та у день виборів дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до списку виборців (списку учасників праймеріз) на цій дільниці, іменними запрошеннями, надісланими або доставленими відповідно до частини четвертої статті 363 цього Кодексу.

2. Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на праймеріз (перед днем голосування у день виборів) на своєму засіданні розподіляє обов’язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1) внесення змін до списку виборців (списку учасників праймеріз) на підставах та в порядку, встановленому цим Кодексом;

2) встановлення особи виборця та перевірки його наявності у списку виборців (списку учасників праймеріз);

2) видачі виборцю виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та фіксації факту голосування виборців у базі даних Державного реєстру виборців;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) організації голосування виборців за місцем перебування;

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування.

3. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування на праймеріз (голосування у день виборів) проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені для голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів.

4. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім претендентам у кандидати у депутати, їх довіреним особам, кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, претендентів у кандидати у депутати (у разі проведення голосування у день виборів – кандидатів у депутати), їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Кодексу.

5. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині тринадцятій статті 368 цього Кодексу, дільнична виборча комісія виконує дії у порядку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 368 цього Кодексу.

6. Голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) і на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині дванадцятій статті 368 цього Кодексу, оголошує кількість (у випадку праймеріз – кількості по кожній партії та блоку) виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці кількості (кількість) вносяться секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

7. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість отриманих членами виборчої комісії виборчих бюлетенів для організації голосування виборців за місцем перебування повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців (витягу зі списку учасників праймеріз). Для організації голосування виборців за місцем перебування у день голосування на праймеріз членам виборчої комісії передаються виборчі бюлетені тих партій і блоків, прихильники яких були зареєстровані для участі у голосуванні за місцем перебування, включені до витягу зі списку виборців (списку учасників праймеріз). Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.

8. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців (списком учасників праймеріз) у день голосування, аркуші списку виборців (аркуші списку учасників праймеріз). Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх використання.

9. Перед початком голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) інформує окружну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці (списку учасників праймеріз), на момент початку голосування;

2) кількість виборців у витягу зі списку виборців (витягу зі списку учасників праймеріз) для голосування за місцем перебування.

10. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості по відповідному територіальному округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему не пізніше 10 години ранку дня голосування. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.»

2.38. Статтю 371  викласти в такій редакції:

«Стаття 371. Організація і порядок голосування на праймеріз та у день виборів

1. Голосування на праймеріз проводиться в останню неділю сорокаденного строку до дня виборів з 8 години до 20 години без перерви.

Голосування у день виборів проводиться з 8 години до 20 години без перерви.

На закордонних виборчих дільницях голосування на праймеріз та у день виборів проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування поліцейського, який повинен вжити до порушника передбачених законом заходів та залишити приміщення для голосування. Перебування поліцейських у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

3. При проведенні голосування на праймеріз на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії встановлює особу виборця на підставі одного з документів, зазначених відповідно у частинах другій, третій чи четвертій статті 10 цього Кодексу, перевіряє, чи був зареєстрований виборець для голосування на праймеріз на відповідній дільниці у базі Державного реєстру виборців, а за відсутності такої реєстрації за письмовою заявою виборця про реєстрацію його як прихильника партії (блоку), до якої має бути доданий оригінал документа про сплату реєстраційного збору, передбаченого цим Кодексом, – реєструє виборця в базі даних Державного реєстру виборців та вносить передбачені цим Кодексом відомості про виборця до списку учасників праймеріз (якщо виборець не був зареєстрований для голосування на праймеріз на відповідній дільниці); другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування за претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку), прихильником якої був зареєстрований виборець, вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку учасників праймеріз на дільниці та вносить відмітку до бази даних Державного реєстру виборців про факт голосування виборця на виборчій дільниці у день голосування на праймеріз. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня  у списку учасників праймеріз та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз за претендентів у кандидати у депутати від відповідної партії (блоку). Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня для голосування за претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку), прихильником якої був зареєстрований виборець, контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування на праймеріз. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз зберігаються у члена комісії, який видавав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях для голосування на праймеріз будь-які інші позначки забороняється.

При проведенні голосування у день виборів на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії встановлює особу виборця на підставі одного з документів, зазначених відповідно у частинах другій, третій чи четвертій статті 10 цього Кодексу, перевіряє, чи був зареєстрований виборець для голосування у день виборів на відповідній виборчій дільниці у базі Державного реєстру виборців, а за відсутності такої реєстрації за письмовою заявою виборця про реєстрацію його для участі у голосуванні у день виборів – реєструє виборця в базі даних Державного реєстру виборців та вносить передбачені цим Кодексом відомості про виборця до списку виборців (якщо виборець не був зареєстрований для голосування у день виборів на відповідній дільниці); другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування у день виборів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на виборчій дільниці та вносить відмітку до бази даних Державного реєстру виборців про факт голосування виборця на виборчій дільниці у день виборів. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування у день виборів. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня для голосування у день виборів контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування у день виборів. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування у день виборів зберігаються у члена комісії, який видавав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях для голосування у день виборів будь-які інші позначки забороняється.

4. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

5. Виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати, довіреної особи претендента у кандидати у депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.

6. Для забезпечення голосування на праймеріз та у день виборів виборців з вадами зору Центральна виборча комісія виготовляє трафарети для відповідних виборчих бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої комісії.

7. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень для голосування на праймеріз та для голосування у день виборів будь-якій іншій особі. Отримання виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) від іншої особи (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

8. У виборчому бюлетені для голосування на праймеріз виборець робить позначку (позначки) “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті (квадратах) проти прізвища (прізвищ) претендента (претендентів) у кандидати від партії (блоку), за яких (якого) він голосує. Виборець може голосувати за не більш ніж 20 відсотків претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз від загальної кількості претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз.

У виборчому бюлетені для голосування у день виборів виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку).

9. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати, довіреної особи претендента у кандидати у депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.

10. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів). Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, які мають право бути присутніми на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Кодексу, і не використовується до закінчення голосування.

11. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень для голосування відповідно на праймеріз або у день виборів. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, тільки в обмін на невірно заповнений виборчий бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців (списку учасників праймеріз) навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. При цьому додаткові зміни до бази даних Державного реєстру виборців щодо факту голосування виборця на виборчій дільниці не вносяться, і виборець вважається таким, що проголосував на виборчій дільниці. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців (списку учасників праймеріз). Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз або у день виборів замість невірно заповненого не допускається.

12. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Кодексом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

13. Невідкладно після закінчення голосування на праймеріз (голосування у день виборів) дільнична виборча комісія передає до окружної виборчої комісії відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців (списку учасників праймеріз) на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці на момент закінчення голосування.

14. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців (списку учасників праймеріз) на цій виборчій дільниці. Повідомлення, передбачене частиною тринадцятою цієї статті, надсилається до відповідної окружної виборчої комісії технічними засобами зв’язку. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом, відразу після оголошення про закінчення голосування та передачі повідомлення, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті.

15. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування надсилає технічними засобами зв’язку до Центральної виборчої комісії відомості, передбачені частиною тринадцятою цієї статті.

16. Окружна виборча комісія після отримання відомостей, передбачених частиною тринадцятої цієї статті, з відповідних виборчих дільниць передає ці попередні відомості до Центральної виборчої комісії.

17. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення на власному сайті відомостей про голосування виборців на виборчих дільницях в режимі реального часу.»

2.39. Статтю 372 викласти в такій редакції:

«Стаття 372. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців (списку учасників праймеріз) на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців (витяг із списку учасників праймеріз) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії – виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців (списку учасників праймеріз) зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування на праймеріз (днем голосування у день виборів) письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії – виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців (витягу із списку учасників праймеріз) для голосування за місцем перебування у списку виборців (списку учасників праймеріз) на виборчій дільниці у графі “підпис виборця” секретар дільничної виборчої комісії робить запис “голосує за місцем перебування”.

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування на праймеріз або голосування у день виборів за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування на праймеріз (днем голосування у день виборів).

6. Заява, передбачена частиною п’ятою цієї статті, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Кодексом.

7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування на праймеріз (голосування у день виборів) за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

9. Голосування виборців за місцем їх перебування у день голосування на праймеріз (у день виборів) організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії, зазначеним у частині другій статті 370 цього Кодексу. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків).

10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування на праймеріз (голосування у день виборів).

11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців (витяг зі списку учасників праймеріз), складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, претендентами у кандидати у депутати, їх довіреними особами (у разі проведення голосування на праймеріз), уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами.

12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні претенденти у кандидати у депутати (у разі проведення голосування на праймеріз), їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

13. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, претендентів у кандидати у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців (витягу із списку учасників прамеріз) за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 10 цього Кодексу, видає виборцю виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (для голосування у день виборів). При цьому член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та у витягу із списку виборців (витягу із списку учасників праймеріз), заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 371 цього Кодексу, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.

15. Члени дільничної виборчої комісії мають право перевіряти факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

16. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців (витягу із списку учасників праймеріз) для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

17. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), у списку виборців (списку учасників праймеріз) навпроти прізвища виборця робить позначку “голосував за місцем перебування”, зазначає своє прізвище і розписується, а також вносить відмості про факт голосування виборця до бази даних Державного реєстру виборців.

18. Витяг із списку виборців (витяг із списку учасників праймеріз), за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців (списку учасників праймеріз) і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців (списку учасників праймеріз) додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

19. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.»

2.40. Статтю 373 викласти в такій редакції:

«Стаття 373. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передачі повідомлення, зазначеного у частині тринадцятій статті 381 цього Кодексу, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування на праймеріз (голосування у день виборів). Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, підрахунок голосів проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України (у зв’язку з голосуванням на праймеріз або голосуванням у день проведення виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу на виборчій дільниці та його підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується організації голосування на праймеріз (голосування у день виборів), до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому частинами першою-шостою статті 379 цього Кодексу, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму.

3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії відповідно заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У разі якщо під час проведення голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів) до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 374-376 цього Кодексу.

6. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється, на пакеті зазначаються: вид запакованих документів, зазначення праймеріз або голосування на виборах, позначення загальнодержавного виборчого округу, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.»

2.41. Статтю 374 викласти в такій редакції:

«Стаття 374. Опрацювання списків виборців (списків учасників праймеріз)

1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком виборців (списком учасників праймеріз), підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців (списку учасників праймеріз) такі відомості по кожному аркушу окремо:

1) кількість виборців, внесених у список виборців (список учасників праймеріз), на момент закінчення голосування на праймеріз (голосування у день виборів);

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування на виборах) у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців (списку учасників праймеріз);

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів) за місцем перебування (за відміткою “голосував за місцем перебування”).

2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців (списку учасників праймеріз), підсумовує відповідні дані з усіх отриманих ним аркушів списку виборців (списку учасників праймеріз) і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині сьомій статті 370 цього Кодексу. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останню сторінку списку виборців (списку учасників праймеріз).

3. Список виборців (список учасників праймеріз) на виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців (списку учасників праймеріз) та відомостей щодо реєстрації виборців на виборчій дільниці у базі даних Державного реєстру виборців  встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем (секретарем засідання) виборчої комісії до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

5. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців (списку учасників праймеріз) та витягу із списку виборців (витягу із списку учасників праймеріз) встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців (витягу із списку учасників праймеріз) для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем (секретарем засідання) виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців (списку учасників праймеріз) та відомостями бази даних Державного реєстру виборців щодо факту голосування виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у приміщенні для голосування. У разі розходження між кількістю підписів виборців у списку виборців (списку учасників праймеріз) та кількістю виборців, які проголосували на виборчій дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у приміщенні для голосування встановлюється на підставі відповідних відомостей Державного реєстру виборців.

7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців (витягу зі списку учасників праймеріз), відмітками “голосував за місцем перебування” у списку виборців (списку учасників праймеріз) та відомостями бази даних Державного реєстру виборців щодо факту голосування виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) за місцем перебування.

8. Список учасників праймеріз, доданий до нього витяг із списку учасників праймеріз, виготовлений згідно з частиною другою статті 372 цього Кодексу, заяви виборців разом з довідками медичних установ, копіями рішень дільничної виборчої комісії, на підставі яких складався витяг із списку учасників праймеріз, запаковуються в один пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Список учасників праймеріз”.

Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною другою статті 372 цього Кодексу, заяви виборців разом з довідками медичних установ, копіями рішень дільничної виборчої комісії, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються в один пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Список виборців”.»

2.42. Статтю 375 викласти в такій редакції:

«Стаття 375. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів

1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів виборців з голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів) забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз відповідно до частини сьомої статті 370 цього Кодексу, публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку), які залишилися у них.

Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів відповідно до частини сьомої статті 370 цього Кодексу, публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені для голосування у день виборів, які залишилися у них.

3. Сума кількості виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), виданих зазначеним членом комісії виборцям (за кількістю підписів виборців на відповідних аркушах списку виборців (списку учасників праймеріз), зазначеною у пунктах 2 та 3 частини першої статті 374 цього Кодексу), та кількості виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), зазначеної у частині сьомій статті 370 цього Кодексу по загальнодержавному округу. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає усі підраховані невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) голові дільничної виборчої комісії (головуючому на засіданні). Голова виборчої комісії (головуючий на засіданні) зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), які повернуті членом комісії, у відомості видачі виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів).

4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, акт із зазначенням ймовірної причини такої невідповідності.

5. Голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку) та оголошує її. Оголошені кількості невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по загальнодержавному округу заноситься секретарем дільничної виборчої комісії (секретарем засідання) до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу.

Голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів по загальнодержавному округу заноситься секретарем дільничної виборчої комісії (секретарем засідання) до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу.

6. За необхідності або на вимогу членів комісії невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) можуть бути повторно перераховані, але до моменту занесення даних про кількість таких бюлетенів до відповідного протоколу. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу.

7. Невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині одинадцятій статті 371 цього Кодексу, запаковуються окремо у різні пакети у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакетах робиться напис “Невикористані виборчі бюлетені для голосування на праймеріз”.

Невикористані виборчі бюлетені для голосування у день виборів погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені для голосування у день виборів разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині одинадцятій статті 371 цього Кодексу, запаковуються окремо у різні пакети у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакетах робиться напис “Невикористані виборчі бюлетені для голосування у день виборів”.

8. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборцям виборчі бюлетені для голосування на праймеріз, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку). Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) зазначає встановлену кожним членом виборчої комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз по кожній партії (блоку) у відомості видачі виборчих бюлетенів.

Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборцям виборчі бюлетені для голосування у день виборів, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) зазначає встановлену кожним членом виборчої комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів для голосування у день виборів у відомості видачі виборчих бюлетенів.

9. Голова комісії (головуючий на засіданні) підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та оголошує її.

10. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), зазначена у частині дев’ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах шостій та сьомій статті 374 цього Кодексу.

11. За необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу.

12. У разі збігу кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує її як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

13. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною сто першою статті 339 цього Кодексу. Після цього виборча комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів). Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

14. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у окремий пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз” (у випадку підрахунку голосів на праймеріз) або “Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування у день виборів” (у випадку підрахунку голосів у день виборів).

15. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), отриманих дільничною виборчою комісією, відповідно сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів). У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.»

2.43. Статтю 376 викласти в такій редакції:

«Стаття 376. Порядок відкриття скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів

1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 375 цього Кодексу, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців на праймеріз (у день виборів) за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування на праймеріз (голосування у день виборів).

4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці – контрольних листів).

5. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.

6. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) відокремлюються один від одного. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу.

7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в один пакет у порядку, зазначеному у частині шостій статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Предмети”.

8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці.

9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), виявлені у переносній скриньці, мають позначення загальнодержавного виборчого округу, позначення праймеріз (дня виборів), номер територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії. Виборчі бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (у день виборів), та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо виборчих бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та при підрахунку голосів виборців.

10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці – контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), що знаходяться у цій виборчій скриньці. Зазначені виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та при підрахунку голосів виборців по загальнодержавному округу в межах територіального округу.

11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та при підрахунку голосів виборців в загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

12. Кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (для голосування у день виборів) у виборчих скриньках, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню, оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу як кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів).

13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (у день виборів), на яких зазначені позначення загальнодержавного округу, праймеріз (дня виборів), номер територіального округу, номер виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного виборчого округу, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

14. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), що відповідно до частин дев’ятої, десятої, одинадцятої та тринадцятої цієї статті не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз (голосуванні у день виборів), та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, підраховуються, заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу і запаковуються у окремий пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню по загальнодержавному округу на праймеріз” (у разі проведення підрахунку голосів на праймеріз) або, відповідно, “Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню по загальнодержавному округу” (у разі проведення підрахунку голосів у день виборів).

15. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз спочатку розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву партії (блоку), напис “Недійсні виборчі бюлетені для голосування на праймеріз”.

При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень для голосування на праймеріз усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця та всі порядкові номери претендентів у кандидати у депутати, за яких проголосував виборець. Інший визначений дільничною виборчою комісією член виборчої комісії фіксує оголошені результати волевиявлення виборця та порядкові номери відповідних претендентів у кандидати у депутати в окремій відомості за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень для голосування на праймеріз. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

Виборчі бюлетені для голосування у день виборів розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву партії (блоку), напис “Недійсні у виборчі бюлетені для голосування у день виборів”.

При розкладанні виборчих бюлетенів для голосування у день голосування визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту виборчого бюлетеня для голосування у день виборів виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень для голосування у день виборів. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

16. Недійсним вважається виборчий бюлетень для голосування на праймеріз:

1) до якого не внесено зміни, зазначені у частині пятнадцятій статті 367 цього Кодексу, або до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії;

2) якщо зроблено більше позначок навпроти прізвищ претендентів у кандидати у депутати, ніж може бути зроблено відповідно до частини восьмої статті 371 цього Кодексу;

3) якщо не поставлено жодної позначки навпроти жодного з претендентів у кандидати у депутати;

4) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз;

5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

Недійсним вважається виборчий бюлетень для голосування у день виборів:

1) до якого не внесено зміни, зазначені у частині пятнадцятій статті 367 цього Кодексу, або до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії;

2) якщо зроблено більш як одну позначку навпроти назв партій (блоків);

3) якщо не поставлено жодної позначки навпроти назви жодної з партій (блоків);

4) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів);

5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

17. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

18. Недійсні виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) підраховуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу. Кількість недійсних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються в окремий пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Недійсні виборчі бюлетені для голосування на праймеріз” (у випадку підрахунку голосів на праймеріз) або, відповідно, “Недійсні виборчі бюлетені для голосування у день виборів” (у випадку підрахунку голосів у день виборів).

19. При підрахунку голосів на праймеріз дільнична виборча комісія у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу, з урахуванням відповідних сумарних даних відомості, передбаченої абзацом другим частини п’ятнадцятої цієї статті, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного претендента у кандидати у депутати, включеного до попереднього списку партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені для голосування на праймеріз. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

При підрахунку голосів у день виборів дільнична виборча комісія у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 368 цього Кодексу, окремо підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку) у загальнодержавному окрузі. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені для голосування у день виборів. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

20. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку). У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу.

21. Виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), запаковуються в окремі пакети (по кожній партії, блоку) у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакетах зазначається назва відповідної партії (блоку).

22. Центральна виборча комісія приймає роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях.»

2.44. Статтю 377 викласти в такій редакції:

«Стаття 377. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз та голосування у день виборів за формами, встановленими Центральною виборчого комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування на виборах.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз для кожної виборчої дільниці в порядку та у строки, визначені частинами девятою-вісімнадцятою статті 367 цього Кодексу для виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування у день виборів для кожної виборчої дільниці в порядку та у строки, визначені частинами девятою-вісімнадцятою статті 367 цього Кодексу для виготовлення виборчих бюлетенів для голосування у день виборів.

Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями для голосування відповідно на праймеріз та голосування у день виборів в порядку та у строки, визначені статтею 368 цього Кодексу.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення для кожної виборчої дільниці по 200 бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз та по 200 бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування у день виборів в порядку та у строки, визначені частинами девятою-вісімнадцятою статті 367 цього Кодексу для виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, відповідно, на праймеріз та у день виборів.

2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, одержаних дільничною виборчою комісією або виготовлених нею з дозволу Центральної виборчої комісії (по кожній партії та блоку окремо);

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, погашених дільничною виборчою комісією (по кожній партії та блоку окремо);

3) кількість виборців, внесених до списку учасників праймеріз на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);

4) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку учасників праймеріз для голосування на праймеріз за місцем перебування;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз у приміщенні для голосування;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз за місцем перебування;

7) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз на виборчій дільниці;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, що не підлягають врахуванню;

10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз у приміщенні для голосування;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз за місцем перебування;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз на виборчій дільниці;

13) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, визнаних недійсними (по кожній партії та блоку окремо);

14) кількість голосів виборців, поданих за кожного претендента у кандидати у депутати від кожної партії та блоку.

До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, одержаних дільничною виборчою комісією або виготовлених нею з дозволу Центральної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, погашених дільничною виборчою комісією;

3) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);

4) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування у день виборів за місцем перебування;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів у приміщенні для голосування;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів за місцем перебування;

7) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів на виборчій дільниці;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, що не підлягають врахуванню;

10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів у приміщенні для голосування;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів за місцем перебування;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів на виборчій дільниці;

13) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, визнаних недійсними;

14) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку).

3. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз та щодо голосування у день виборів складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники відповідних протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз та щодо голосування у день виборів зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник такого протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов’язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів). У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів). У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол підписується членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз мають право підписати претенденти у кандидати у депутати та/або їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів мають право підписати уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз та голосування на виборах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз, але до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія виявила у ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на праймеріз на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз з усуненням неточностей, на якому робиться помітка “Уточнений”. При цьому перерахунок виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз не проводиться.

Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів, але до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія виявила у ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців у день виборів на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів з усуненням неточностей, на якому робиться помітка “Уточнений”. При цьому перерахунок виборчих бюлетенів для голосування у день виборів не проводиться.

Протокол з поміткою “Уточнений” складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частинами четвертою та п’ятою цієї статті. Про складення протоколу з поміткою “Уточнений” зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз та удень виборів, а за наявності – і відповідні примірники протоколу з поміткою “Уточнений” запаковуються до пакету зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті з примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз робиться напис “Протокол загальнодержавного округу для голосування на праймеріз”, а на пакеті  з примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів робиться напис “Протокол загальнодержавного округу для голосування у день виборів”. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу (протоколу з поміткою “Уточнений”) зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу – невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу надаються членам дільничної виборчої комісії.

9. Претендентам у кандидати у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою “Уточнений”, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу для кожної партії (блоку), претенденти у кандидати чи кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та не більш як по одній копії протоколу для кожного офіційного спостерігача.

10. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірником протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

11. Пакети з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів, виборчими бюлетенями для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), контрольними талонами і предметами, списками виборців (списками учасників праймеріз), а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляються до окружної виборчої комісії.»

2.45. Статтю 378 викласти в такій редакції:

«Стаття 378. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Кодексу, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 371 цього Кодексу; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців (списку учасників праймеріз) на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує п’ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), якщо кількість цих бюлетенів перевищує двадцять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у кількості, що перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими частиною сто першою статті 339 цього Кодексу. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку на місці відомостей, зазначених у пунктах 10-14 абзацу першого та другого частини другої статті 377 цього Кодексу ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 377 цього Кодексу.

4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) запаковуються у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Виборчі бюлетені”.

5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонного округу) в порядку, встановленому цим Кодексом.»

2.46. Статтю 379 викласти в такій редакції:

«Стаття 379. Порядок транспортування, прийняття та розгляду документів виборчими комісіями

1. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині одинадцятій статті 377 цього Кодексу, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) – представниками чотирьох різних партій (блоків), а саме: головою та заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії – представниками двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. Їх обов’язково супроводжує поліцейський, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

2. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та іншою виборчою документацією.

3. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, виборча документація з виборів народних депутатів (відповідно, щодо голосування на праймеріз або щодо голосування у день виборів) транспортується до відповідної окружної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів Президента України.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, виборча документація з місцевих виборів чи референдуму транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, окружної комісії з референдуму членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України.

4. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

5. Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) та інші виборчі документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні у порядку, встановленому частинами шостою-двадцять четвертою статті 379 цього Кодексу.

6. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв’язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) з обов’язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників цього протоколу.

Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день голосування на праймеріз або у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв’язку до Центральної виборчої комісії з обов’язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині одинадцятій статті 377 цього Кодексу.

7. З моменту закінчення голосування на праймеріз (голосування у день виборів) окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

8. Окружна виборча комісія опрацьовує відомості, зазначені у частині тринадцятій статті 371 цього Кодексу, та передає такі відомості до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему не пізніше 24 години дня голосування. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

9. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині сьомій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комісією рішенням.

10. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині сьомій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною одинадцятою статті 377 цього Кодексу. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

11. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкривається пакет з протоколом про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу та оголошуються відомості, зазначені у ньому. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів) при встановленні підсумків голосування в межах територіального округу;

2) відмовити у прийнятті виборчих документів по загальнодержавному округу в межах територіального округу від дільничної виборчої комісії та зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з поміткою “Уточнений” щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Кодексом по виборах у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

12. Рішення, передбачене частиною одинадцятою цієї статті, приймається шляхом голосування усіх членів окружної виборчої комісії більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

13. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу розглядається окружною виборчою комісією після оголошення відомостей, зазначених у протоколі.

У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу з поміткою “Уточнений” відповідно до пункту 2 частини одинадцятої цієї статті, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, зазначені у частині одинадцятій статті 377 цього Кодексу, зберігаються в окружній виборчій комісії.

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів та які не потребують внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці, окружна виборча комісія приймає рішення, передбачене пунктом 1 частини одинадцятої цієї статті із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності. Таке рішення додається до протоколу дільничної виборчої комісії.

14. Дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до відповідного протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів). Протокол з поміткою “Уточнений” транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому частинами першою-шостою статті 379 цього Кодексу. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою “Уточнений” і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

15. З моменту початку прийняття окружною виборчою комісією документів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія почергово, після ухвалення рішення про врахування відомостей протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, на підставі відповідних протоколів дільничних виборчих комісій (у тому числі з поміткою “Уточнений”) та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування на праймеріз (у день виборів) у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему передає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу (із зазначенням усіх відомостей, що містяться у відповідних протоколах дільничних виборчих комісій). Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті.

16. За наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними претендентами у кандидати у депутати, їх довіреними особами, кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а також за наявності акта або письмової заяви чи скарги осіб, зазначених у частині першій статті 379 цього Кодексу, про порушення вимог цього Кодексу під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів) та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

17. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії по загальнодержавному округу окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

18. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів, запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення відповідного повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.

19. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з обов’язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право бути присутніми усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи (у разі проведення повторного підрахунку голосів щодо голосування на праймеріз), кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

20. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

21. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або у день виборів складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Окружна виборча комісія оголошує відомості, зазначені у відповідному протоколі. Перший та другий примірники протоколу мають право підписати претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи (у разі проведення повторного підрахунку голосів щодо голосування на праймеріз), кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.

22. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 378 цього Кодексу.

23. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів усі виборчі бюлетені, що використовувалися для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу складається у порядку, встановленому частинами дев’ятнадцятою та двадцятою цієї статті, та повинні містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-9 абзацу першого або другого частини другої статті 376 цього Кодексу. На місці інших відомостей ставиться прочерк.

24. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів) разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз (щодо голосування у день виборів), рішення окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування, відповідно, на праймеріз або голосування у день виборів зберігаються у секретаря окружної виборчої комісії, третій – передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий – невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.»

2.47. Статтю 380 викласти в такій редакції:

«Стаття 380. Встановлення підсумків голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального та закордонного округів

1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз, у тому числі з поміткою “Уточнений”, на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку з спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування на праймеріз у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців – також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, одержаних окружною виборчою комісією (по кожній партії та блоку);

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, погашених окружною виборчою комісією (по кожній партії та блоку);

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу (по кожній партії та блоку);

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального округу (по кожній партії та блоку);

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, погашених дільничними виборчими комісіями територіального округу (по кожній партії та блоку);

6) загальну кількість виборців, внесених до списків учасників праймеріз на виборчих дільницях територіального округу;

7) кількість виборців, внесених до витягів із списку учасників праймеріз на виборчих дільницях територіального округу;

8) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз у приміщенні для голосування;

9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз за місцем перебування;

10) сумарну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз в межах територіального округу;

11) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального округу (по кожній партії та блоку);

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз  у приміщенні для голосування;

13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз за місцем перебування;

14) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз в межах територіального округу;

15) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, визнаних недійсними в межах територіального округу;

16) кількість голосів виборців, поданих за кожного претендента у кандидати у депутати від кожної партії та кожного блоку, в межах територіального виборчого округу.

2. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів, у тому числі з поміткою “Уточнений”, на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку з спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців – також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування у день виборів встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, одержаних окружною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, погашених окружною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування для голосування у день виборів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального округу;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального округу;

6) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;

7) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального округу;

8) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів у приміщенні для голосування;

9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів, за місцем перебування;

10) сумарну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів в межах територіального округу;

11) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального округу;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів у приміщенні для голосування;

13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів за місцем перебування;

14) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів в межах територіального округу;

15) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, визнаних недійсними в межах територіального округу;

16) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку) в межах територіального округу.

3. Відомості про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, форми яких встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за 120 днів до дня виборів. Відомості, зазначені у пунктах 3-16 частини першої та пунктах 3-16 частини другої цієї статті, вносяться до відповідного протоколу (щодо голосування на праймеріз або щодо голосування у день виборів) цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному округу.

4. Протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

5. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.

6. Протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день  виборів). У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, громадських організацій, які були присутні при встановленні підсумків голосування на праймеріз (голосування у день виборів).

7. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до підсумків голосування в межах територіального округу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка “Уточнений”. Протокол з поміткою “Уточнений” складається і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею. Складання окружною виборчою комісією протоколу з поміткою “Уточнений” на іншому засіданні комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.

8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а за наявності – перший примірник протоколу з поміткою “Уточнений” запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Протокол про підсумки голосування на праймеріз у загальнодержавному окрузі”.

Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у день виборів у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а за наявності – перший примірник протоколу з поміткою “Уточнений” запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною шостою статті 373 цього Кодексу. На пакеті робиться напис “Протокол про підсумки голосування у день виборів у загальнодержавному окрузі”.

9. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, а у разі внесення змін до цього протоколу – також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з поміткою “Уточнений” разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, що стосуються голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз або, відповідно6 голосування у день виборів, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій – невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видаються членам окружної виборчої комісії.

10. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині восьмій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії та його заступником, а також двома членами цієї виборчої комісії – представниками двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу за результатами голосування на праймеріз (голосування у день виборів). Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одну з двох партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, або представник такої партії (блоку) вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні бере представник партії (блоку), яка набрала наступну кількість голосів.

11. Претенденту у кандидати у депутати, його довіреній особі (у разі встановлення підсумків голосування на праймеріз), уповноваженій особі партії (блоку), офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу (у тому числі з поміткою “Уточнений”) та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу щодо голосування на праймеріз (голосування у день виборів) з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного претендента у кандидати у депутати, кожної партії (блоку) та по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

11. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

12. Визнання голосування на праймеріз та голосування у день виборів недійсним у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу не допускається.

13. Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців щодо голосування на праймеріз (голосування у день виборів) на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку відповідно до частини шостої статті 379 цього Кодексу. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

14. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців щодо голосування на праймеріз на закордонних виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі зазначених протоколів та повідомлень про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз в межах закордонного округу, одержаних Центральною виборчою комісією (по кожній партії та блоку);

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз в межах закордонного округу, погашених Центральною виборчою комісією (по кожній партії та блоку);

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування у на праймеріз в межах закордонного округу, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонного округу (по кожній партії та блоку);

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз в межах закордонного округу, погашених дільничними виборчими комісіями закордонного виборчого округу (по кожній партії та блоку);

5) загальну кількість виборців, внесених до списків учасників праймеріз на закордонних виборчих дільницях у межах закордонного округу;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз в межах закордонного округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз в межах закордонного округу, що не підлягають врахуванню, виявлених на закордонних виборчих дільницях;

8) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз в межах закордонного округу;

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз в межах закордонного округу, визнаних недійсними;

10) кількість голосів виборців, поданих за кожного претендента у кандидати у депутати, включеного до виборчого списку кожної партії (блоку), в межах закордонного округу.

15. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців щодо голосування у день виборів на закордонних виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі зазначених протоколів та повідомлень про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, одержаних Центральною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонного округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, погашених дільничними виборчими комісіями закордонного виборчого округу;

5) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на закордонних виборчих дільницях у межах закордонного округу;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів в межах закордонного округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, що не підлягають врахуванню, виявлених на закордонних виборчих дільницях;

8) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів в межах закордонного округу;

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів в межах закордонного округу, визнаних недійсними;

10) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку) у закордонному окрузі.

16. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом, відповідно, до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу та до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у день виборів в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-10 частини другої та пунктах 3-10 частини п’ятнадцятої цієї статті, вносяться до відповідного протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу закордонного округу, а також сумарно цифрами і прописом по закордонному округу.

17. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою Центральної виборчої комісії до остаточного заповнення.

18. Протокол про підсумки голосування на праймеріз в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу та протокол про підсумки голосування у день виборів в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу складаються у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Присутній на засіданні член Центральної виборчої комісії зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів). У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів). У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

19. Претенденту у кандидати у депутати, його довіреній особі, кандидату у депутати, представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачам від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні на засіданні, на їх прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою “Уточнений”) Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку), претенденти у кандидати або кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці підписами Голови та секретаря Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

20. Центральна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування на праймеріз (у день виборів) в межах закордонного округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

21. Визнання голосування на праймеріз (голосування у день виборів) недійсним у межах закордонного округу не допускається.»

2.48. Статтю 381 викласти в такій редакції:

«Стаття 381. Встановлення результатів праймеріз та результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування на праймеріз (у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу. Відомості зазначених протоколів на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.

2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців у межах відповідного територіального округу в порядку, встановленому частиною тринадцятою статті 379 цього Кодексу, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколів про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) в межах територіального округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які не потребують змін до встановлених підсумків голосування виборців на праймеріз (голосування у день виборів) у межах відповідного територіального округу, Центральна виборча комісія приймає відповідні протоколи із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності у протоколі засідання.

3. Окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців на праймеріз (у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях цього територіального округу. Протокол з поміткою “Уточнений” складається у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 380 цього Кодексу. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною десятою статті 380 цього Кодексу.

4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу з поміткою “Уточнений” приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.

5. У разі ненадходження до Центральної виборчої комісії протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу у строки, визначені цим Кодексом, Центральна виборча комісія здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу.

6. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на праймеріз у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, у тому числі з поміткою “Уточнений”, та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на праймеріз у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу (у тому числі з поміткою “Уточнений”) не пізніш як на десятий день з дня голосування на праймеріз встановлює результати праймеріз, про що складає відповідний протокол. До протоколу про результати праймеріз заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у на праймеріз, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії (по кожній партії та блоку);

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, одержаних окружними виборчими комісіями (по кожній партії та блоку);

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, погашених окружними виборчими комісіями (по кожній партії та блоку);

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, одержаних дільничними виборчими комісіями (по кожній партії та блоку);

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, виготовлених дільничними виборчими комісіями (по кожній партії та блоку);

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, погашених дільничними виборчими комісіями (по кожній партії та блоку);

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз;

8) кількість виборців, внесених до списків учасників праймеріз на виборчих дільницях;

9) кількість виборців, внесених до витягів із списку учасників праймеріз на виборчих дільницях;

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз у приміщенні для голосування;

11) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз за місцем перебування;

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз у приміщенні для голосування;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз за місцем перебування;

16) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на праймеріз;

17) кількість виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), визнаних недійсними;

18) кількість голосів виборців, поданих в межах загальнодержавного округу за кожного претендента у кандидати у депутати, включеного до попереднього виборчого списку від кожної партії та кожного блоку;

19) пронумерований перелік кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), черговість включення до якого визначається в порядку спадання кількості голосів виборців, поданих за кожного претендента у кандидати у депутати від відповідної партії (блоку) у день голосування на праймеріз.

У разі рівної кількості голосів виборців, поданих у загальнодержавному виборчому окрузі за декількох претендентів у кандидати у депутати від однієї й тієї ж партії, одного й того ж блоку, у переліку кандидатів у депутати від відповідної партії (блоку) кандидати з однаковою кількістю голосів розміщуються в алфавітному порядку їхніх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), а черговість включення таких кандидатів Центральною виборчою комісією до остаточного виборчого списку партії (блоку) визначається партією (блоком).

7. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у день виборів у загальнодержавному окрузі в межах територіального округу, у тому числі з поміткою “Уточнений”, та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у день виборів у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу (у тому числі з поміткою “Уточнений”) не пізніш як на десятий день з дня голосування у день виборів встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, про що складає відповідний протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, одержаних окружними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, погашених окружними виборчими комісіями;

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів, погашених дільничними виборчими комісіями;

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у день виборів;

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;

9) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на праймеріз у приміщенні для голосування;

11) кількість виборчих бюлетенів для голосування в день виборів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у день виборів за місцем перебування;

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в день виборів;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в день виборів у приміщенні для голосування;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у день виборів за місцем перебування;

16) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в день виборів;

17) кількість виборчих бюлетенів для голосування в день виборів, визнаних недійсними;

18) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);

19) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків усіх партій (блоків).

8. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати праймеріз та протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 2-19 частини першої та у пунктах 2-19 частини сьомої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному округу, а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному округу.

9. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали два і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій і блоків.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків всіх партій і блоків.

10. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше двох (а у випадку блоків – трьох) відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків всіх партій і блоків, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.

11. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій і блоків пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків партій (блоків), які зазначені у частині третій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами одинадцятою – чотирнадцятою цієї статті.

12. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пунктах 18 та 19 частини сьомої цієї статті, встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали відповідно два і більше відсотків голосів виборців (у випадку партій) та три і більше відсотків голосів виборців (у випадку блоків).

13. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі – виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, визначеної відповідно до частини одинадцятої цієї статті, на число депутатських мандатів, яке дорівнює 450 (далі – загальна кількість депутатських мандатів у загальнодержавному окрузі).

14. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати від цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини чотирнадцятої цієї статті решти депутатських мандатів.

15. Партії (блоки), виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини тринадцятої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів у загальнодержавному окрузі.

16. Результатом праймеріз є визначення порядку черговості наступного включення кандидатів у депутати до виборчого списку партії (блоку) відповідно до положень пункту 19 абзацу першого частини шостої цієї статті з урахуванням положень абзацу другого частини шостої цієї статті.

Результатом виборів депутатів у загальнодержавному окрузі є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).

17. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками), що висунули кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, та визначення відповідно до вимог абзацу другого частини п’ятнадцятої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі зазначає:

1) загальну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій, що отримали два і більше відсотки голосів виборців, а також включених до виборчих списків блоків, що отримали три і більше відсотки голосів виборців;

2) виборчу квоту;

3) кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією (блоком), що висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі;

4) прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), рік народження, освіту, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, а також суб’єкт висування обраних депутатів.

18. Протокол Центральної виборчої комісії про результати праймеріз (про результати виборів депутатів) у загальнодержавному окрузі складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати праймеріз (результати виборів депутатів). У разі своєї незгоди із встановленими результатами праймеріз або, відповідно, виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати праймеріз (протоколу про результати виборів депутатів). У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) у загальнодержавному окрузі, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України, а перший примірник протоколу про результати праймеріз – також претенденти у кандидати у депутати та/або їх довірені особи, які були присутні при встановленні результатів виборів депутатів. Зміст протоколу про результати праймеріз (про результати виборів депутатів) невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

19. Центральна виборча комісія зобов’язана встановити результати праймеріз (результати виборів депутатів) у загальнодержавному окрузі незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним.»

2.49. Статтю 382 викласти в такій редакції:

«Стаття 382. Офіційне оприлюднення результатів праймеріз (результатів виборів)

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів праймеріз (результатів виборів) офіційно оприлюднює результати праймеріз (результати виборів депутатів) у газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”. Список кандидатів у депутати від партій і блоків публікується з урахуванням вимог, передбачених абзацом другим частини шостої статті 381 цього Кодексу, а список обраних депутатів – публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування.

2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів праймеріз є підставою для реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Кодексом, а офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів  виборів депутатів – підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншо